Оръжието на сатаната: романтизмът

В отдалечените от религията общества в повечето случаи верните неща се представят като грешни, а грешните като верни. Те могат да поощряват и насърчават поведение, което обаче да не се хареса на Господа. Романтизмът е едно от тези погрешни чувства, смятано за правилно. Този филм разкрива колко сериозна заплаха, било то за обществото или за отделния индивид, представлява романтизмът, за който се предполага, че е просто една черта на характера, както и показва колко лесно е да се отстрани тази опасност.

 

През цялата човешка история е съществувала и продължава да съществува една скрита опасност, която носи страдание и беди на хората.

Тази опасност насочва човека към живот, изпълнен с ярост, недостатъци и упорство.

Тази опасност може да се появи от юмрука на един отегчен фашист...

От изпетия от един комунист марш...

А понякога и от любовното писмо, което младо момиче пише на своя любим.

Името на тази опасност е “романтизъм”.

Романтизмът е смятан от някои хора за безвредно качество. В действителност обаче това е характерна черта на нерелигиозните хора и общества. Той е едно оръжие, използвано от дявола, с което той иска да отклони хората от Божия път и да ги накара да живеят според чувствата си, а не според разума. Тези, които не използват разума си, не могат да забележат Божието могъщество, а също и не могат да размишляват по подобаващ начин върху доказателствата за сътворението ни. 

Както Бог ни съобщава в Сура Сад, Той е низпослал Корана,

“за да размишляват над неговите знамения и за да се поучават разумните хора”. (Сура Сад, 29)

Романтизмът, който отдалечава човека от разума, същевременно го отдалечава и от религията.

В този филм ще разгледаме какви беди е донесъл романтизмът на човечеството в недалечното минало и какви продължава да носи във всекидневния ни живот днес. Под ръководството на Корана ще видим колко лесно е да се отдалечим от тази опасност.  

Зараждането на романтичния национализъм

Романтизмът е широкообхватна заблуда, която се простира от емоционалните отношения между хората и достига до политическите идеологии. На първо място сред политическите идеологии на романтизма стои “романтичният национализъм”. 

Национализмът и романтичният национализъм са две различни концепции, които не трябва да се бъркат. Национализмът представлява обичта, която човек изпитва към народа и родината си. Тази обич е блага и позволена.

С превръщането на обичта в страст обаче национализмът приема непозволена форма. Той отстъпва мястото си на романтичния национализъм. Романтичният националист е расист. Изпитвайки обич към собствения си народ, той започва да мрази останалите. Той иска да отнеме и ограби земите на останалите народи в полза на своя. 

В Корана Бог определя романтичния националист като “яростен защитник на рода”. А в един от айятите пък ни съобщава, че този подход е характерна черта на отдалечените от вярата общества: 

Когато неверниците сложиха в сърцата си яростта ­ яростта на невежеството, ­ Бог спусна спокойствието Си над Своя Пратеник и над вярващите... (Сура Фатх, 26)

Този подход, който Бог е описал преди 1400години в Корана, днес се наблюдава по целия свят.

Сраженията между племената в Африка...

Футболните мачове в Европа, които едва ли не се превръщат във въоръжени сблъсъци...

Групировките, които изпитват огромен гняв и организират кървави акции срещу негри, евреи и турци...

Това са само някои от съвременните отражения на романтичния национализъм.

Как се е появил романтичният национализъм, който е повлякъл след себе си маси от хора и е станал причина за огромни бедствия?

Източникът на тази идеология е в Европа.

Народите, които през средновековието са живели под управлението на множество феодални владетели, след 17ти век се обединяват под едно централизирано управление и създават национални държави. Множество европейски държави, начело с Англия и Франция, се превръщат в национални държави. С настъпването на 19ти век по-голямата част от европейските държави вече са постигнали национално обединение. 

Само две държави остават настрани от този процес:

Германия и Италия...

И в двете държави в течение на дълги години продължават княжеското и градското управление. Т.е. тези държави доста закъсняват с установяването на национално обединение. Тези обстоятелства стават причина за зараждането на радикални национални течения. И по този начин национализмът отстъпва мястото си на фанатични чувства.

Връхната точка на фанатичния национализъм е най-кървавият режим в историята – нацизмът.

Предводителите на нацистката идеология са известни в историята като “романтични националисти”.  Романтичните националисти вярват, че нацията им притежава един мистичен и тайнствен “дух”... Както и че, благодарение на този дух, превъзхождат останалите нации.

С други думи, чувствата им надминават разума...

През 1933година Хитлер и военачалниците му започват кампания върху немското население за “романтично промиване на мозъците”. С тази кампания спечелват доверието на немската раса и й внушават идеята за “немското кралство”, което ще управлява целия свят. Народът слушав захлас и с просълзени очи изпълнените с ярост и агресия речи на Хитлер. Всъщност, за тях Хитлер, който бе романтик с фикс идеи, представлява един притежаващ метафизични сили “водач”.  

Когато се пренесем в края на 1930 година, виждаме, че голяма част от немското население е повярвало в сбъдването на тази мечта. Поради тази причина се съгласяват с това, че всички малцинства трябва да бъдат прогонени от държавата.

И така започват най-черните дни в човешката история...

Милиони невинни хора загубват живота си в чудовищните нацистки лагери.

кръвопролитията на романтичните националисти

Най-кървавите години в човешката история... Първата  иВтората  световна война...

Най-голямата причина за тези войни са романтичните националисти и техните идеологии.

С течение на времето доминиращото движение на романтичните националисти в Германия обхваща и английското, френското и руското общество. Докато проблемите биха могли да се решат със споразумения, Първата световна война избухва. И в тази война загубват живота си около 9 милиона човека.  

Посредством маршове и пламенни стихове романтистите внушават на народа идеи като “немски дух”, “английска чест”, “френска смелост”. Превъзнасяйки се от тези чувства, лидерите взимат безразсъдни решения и правят кървави планове,насочени към другите народи. 

В действителност обаче се бяха заблудили... Унищожените бяха собствените им народи...

Във Втората световна война става въпрос за същия предизвикващ кръвопролития подход. Този път обаче причината за смъртта на 55 милиона души са романтици като Хитлер, Мусолини и Сталин.

Кръвопролитията на романтичните националисти се наблюдават не само в световните войни. Отново романтизмът е причината за повечето войни и сблъсъци между отделни държави, племена и групировки.

Зад кулисите на тази идеология, която повлича хората към катастрофи, стои една сила, която е враг на цялото човечество. Това е дяволът, който ще полага усилия до деня на възкресението, за да отклони човешкия род от правия път. В Корана Бог ни съобщава, че дяволът ще подтиква хората към войни, безредици и жестокост, така:

(Бог)Рече: “Върви! А който от тях те последва, възмездието ви е Адът ­ обилно възмездие.И подбуждай с твоя глас когото можеш от тях, и ги призовавай с конниците и пехотинците си...”(Сура Исра, 63-64)

Идейната основа на романтичния национализъм

Романтичните националисти черпят сила от т. нар.научни теории, които подкрепят сблъсъците и войните между различните народи.

Най-значимата от тях е еволюционната теория на Дарвин.

В книгата си “Произходът на човека” Дарвин твърди, че някои човешки раси са по-развити от други. Той определя европейските – бели, раси като “развити раси”, а чернокожите и азиатците, дори и турците, като “полумаймуни – първобитни раси”. Нещо повече, той подкрепя идеята, че между расите трябва постоянно да има война и сблъсъци.

Романтичните националисти основават расистките си идеи именно на тази теория. Дарвин и най-големият представител на неговото учение в Германия – биологът Ърнест Хейкъл, се превръщат в опора на романтичния нацистки национализъм.

В книгата си “Научният произход на националния Ционизъм” американският историк Даниел Гасман пише следното:

Социалният дарвинизъм, който черпи вдъхновение от расизма в Германия, помогна на расистките, империалистическите, романтичните, антисемитските и националистическите движения да се обединят в едно общо тяло и да станат една единна идеология... Човекът, който добави тежестта на науката към напълно безразсъдните и окултни идеи на романтичния немски национализъм, бе най-видният немски дарвинист Ърнест Хейкъл. (Даниел Гасман, “Научният произход на националния ционизъм”,Ню Йорк, 1971, стр. 23)

В основата на появилата се след световните войни идеология отново стои конфликтната теория на дарвинизма. В писмата и дневниците на участващите в Първата световна война генерали са вписани идеи като “организмите се развиват чрез борба, а расите се издигат чрез война”.  

Така например един от генералите от Първата световна война Фридрих фон Бернарди изразява връзката между войните и т. нар. природни закони за борба по следния начин:

Войната е една природна необходимост,тя е толкова необходима, колкото и борбата между останалите елементи в природата;от биологична гледна точка тя дава резултати,а тези резултати са свързани с основните качества на съществата.(Антъни Смит,”Устройството и животът на човека”, Истанбул,1979, стр.33)

Главнокомандващият на Австро-Унгария генерал Франц барон Конрад фон Хоетзендорф след войната описва спомените си така:

Голямата катастрофа на световната война протече в абсолютна хармония с принципа за борбата за оцеляване на човека. Точно както един гръмотевичен заряд, който трябва да бъде освободен, така и тази, състояща се от основната сила на човешкия и държавен живот, война е един природен закон. (Джеймс Джол,“Международна история: Европа след 1870”, 1990, стр.164)

Ето с такива социално-дарвинистки идеи ръководещите Първата световна война генерали, без дори да им мигне окото, изпращат милиони войници да умрат в името на едно нищо. Когато романтичният национализъм се обединява с дарвинизма, се появява една кървава и войнствена идеология. 

В днешни дни неонацистите и расисткитеорганизации катоКу-клукс-клан все още използват слоганат на социалния дарвинизъм. Теорията на Дарвин продължава да бъде най-голямата опора на романтичния национализъм и на расизма.

Комунистическият  романтизъм

Една от идеологиите, към която романтизмът повлича хората, е и комунизмът.

Карл Маркс и Фридрих Енгелс поставят основите на комунистическата идеология. Тези двама мислители прилагат материалистическата философия, в която вярват сляпо, към социалните науки.

Маркс твърди, че работническата революция и социалистическият свят, който щял да възникне след нея, са неизбежни. 

Според Маркс революцията щяла да започне чрез инициативата на работниците...

А що се отнася до местата, където ще протече тази революция – това щели да са индустриализираните държави като Англия...

Но историята ясно ни показва, че нито едно от неговите очаквания не се случва. В нито една от индустриализираните държави не става революция. А напротив, социалните и икономическите условия на работниците се подобряват.

Всички очаквания на Маркс се оказват напразни.

Но носейки в себе си една романтична вяра, марксистите продължават да защитават тази комунистическа идеология.Маркс твърди, че революцията ще се случи от само себе си. Марксистите обаче се опитват да осъществят тази мечта посредством създаване на групировки и организиране на кървави акции...

Ленин е този, който след Маркс продължава да защитава неговите идеи и революционната мечта. Противно на Маркс обаче Ленин твърди, че революцията ще протече в неиндустриализираните държави като Русия. Според Ленин успешно прилаганият в СССР комунизъм щял да се разпространи из целия свят.

Но подобно на Маркс, мечтите на Ленин също остават неосъществени...

Нито системата, която бе създал, постига успех, нито комунизмът се разпространява из целия свят... 

Точно обратно, след дълго напрежение СССРи Източният блок се разпадат...

Червен Китай преминава към пазарна икономика...

Днес комунизмът се приема като най-неуспешния опит на 20ти век.

Провалилата се през 20ти век система не е само марксизмът. Също така рухва и  основата на марксизма – материалистическата философия. Става ясно, че материалистически твърдения като това, че Вселената съществува от безкрайността и че не е сътворена, са погрешни. Еволюционната теория на Дарвин губи своята валидност. Открити са научни доказателства за съществуването на душата.  

Но въпреки всички тези факти комунистическите организации все още продължават своята дейност.Най-голямата причина за това е романтичната им привързаност към идеологиите им.  

Плакати, на които силният пролетариат разкъсва вериги...

Свити юмруци...

Революционни маршове, в които се пее за борба и смърт...

Ако разгледаме внимателно комунистическите режими и организации, ще видим, че подобни романтични елементи се използват доста често...

Комунистическите лидери, които са станали причина за смъртта на милиони хора, са показвани като свръхчовешки същества. Целта на това е да се създаде една емоциална привързаност към лидерите.

Понятието революция се издига в култ. За един комунист революцията означава край на всяко зло и начало на доброто.

“Обсипаната с цветя красива държава” и “далечното пурпурно слънце” са често използвани романтични определения.

Романтизмът се отразява дори и в дрехите, с които са облечени. Със светлозелени пардесюта и командоски барети младите дейци се отъждествяват с партизанския лидер Че Гевара. В стаите им задължително има плакати на Че. Черпят мотивация от композираните в памет на Че латиноамерикански песни.

С една дума, комунизмът съществува под формата на романтична страст, на една носталгия. Въпреки че става ясно, че няма никаква разумна и научна основа, единствената причина комунистите все още да имат привърженици е именно тази емоционална заблуда.

прилаганият под името на религията романтизъм

Въпреки че в действителност романтизмът е антирелигиозна психология, понякога той оказва влияние на хората под маската на религията.

Най-голямата разлика между истинската вяра и романтичната вяра е понятието искреност. Искреността се състои в това една дейност да бъде извършвана единствено за да се спечели Божието одобрение. Според разбирането на романтичната вяра обаче много по-важно е получаването на одобрение от някой друг или постигането на някакво емоционално удовлетворение. 

В Корана Бог ни съобщава, че преклонението, което не е извършено с цел спечелване на Неговото одобрение, е напразно:

Горко на отслужващите молитва,които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,които лицемерят. (Сура Маун, 4-6)

Романтизмът премахва искреността и прави така, че човек да изживява религията единствено с цел удовлетворяване на емоционалните си нужди. По този начин повлича хората към едно изкривено религиозно схващане. Те гледат на религията единствено като на средство за психологическо облекчение.

 Бог е заповядал на човек да достигне до вярата, като използва своя разум и размисъл. При романтичното схващане за вярата обаче разумът излиза от употреба. В един от хадисите си пророкът Мохамед е казал: “Този, който няма разум, няма и вяра”.

В много романтични религиозни схващания това човек да си причинява болка се смята като много ценно поведение. Съществуват християни, които, като се разпъват на кръст, смятат, че се доближават до Исус. В будизма пък това да гладуваш или да спиш на неудобни места се приема като свято поведение.  

Ислямът е отдалечен от романтични схващания, подобни на тези. Той е реалистичен. Защото Бог представлява самата реалност... За да може човек да осъзнае тази реалност, той трябва задължително да се отърве от романтизма и да бъде реалист. Единствено с разум е възможно притежаването на вярата, каквато Господ я желае.  

Романтизмът във всекидневния живот

Мястото, където най-често забелязваме романтизма, е всекидневният ни живот.  

Много хора реагират емоционално на случилите им се неприятности. Така например човек се ядосва или отчайва при несправедливост; ако пък не може да получи онова, което иска, се опечалява... В действителност обаче нито едно от тези неща не може да реши проблемите.

Когато емоционалните хора вървят по улицата и видят някой, който лежи на земята, те се натъжават и го съжаляват. Но заобикалят покрай него и го подминават...

Моралът на истинския вярващ обаче изисква той да му помогне. Това не е сантименталност, това е “чувствителност и добросъвестност”, които са, както Бог ги е описал в Корана, качества, присъщи на пророците. 

 Сантименталността е противоположна на морала на един мюсюлманин. Тя се проявява под различни форми.

Едни от тях са тъга и песимизъм.

Човекът е сътворен така, че да може да усеща наслада от прелестните неща. Той притежава желанието да живее в радост и спокойствие... Всеки, който е повярвал в Бог и е приел представения в Корана морал, ще бъде винаги весел и спокоен. 

Нещастието и унинието са чувства, които вярващият човек никога няма да изпита. Бог ни съобщава следното в Корана:

...който следва Моето напътствие, той нито ще се заблуди, нито ще пострада.А който се отдръпва от Моето напомняне, за него има живот в лишения... (Сура Та Ха, 123-124)

Сантименталните хора са тези, които живеят в тъга и нещастие. Те смятат, че животът им се ръководи от случайности. Те определят негативните неща като лош късмет или нещастие. Живеят в постоянно очакване да чуят някоя тъжна новина или лоша дума. Виждането им за живота е песимистично...

 От друга страна, вярващите знаят, че всичко, което им се случва, става по Божия преценка. Така например един вярващ не съжалява, когато не успее да започне работа, която много иска. Той приема спокойно и с доверие резултатат, който Бог е предопределил. Защото знае, че този резултат е благоприятен за него.

Разбира се, Бог може да подлага на изпитание хората с несгоди и трудности. Но пред лицето на тези несгоди вярващият не изпада в мъка и песимизъм, не се размеква... Той знае, че Бог го подлага на изпитание. Той знае, че решението на тези несгоди не е в плакането, тъгуването или жалването. Единственото решение е в това да поиска помощ от Бог, да се довери и уповава единствено на Него и заедно с това доверие да преодолее проблемите си...

 

Лесно разгневяване...

Неспособност за удържане на гнева...

Прибягване към насилие...

Всички тези видове поведение са характерни за хората, които използват чувствата си вместо разума.

При жените сантименталността се проявява по-често под формата на тъга, черногледство и ридание, а при мъжете - на гняв, избухливост и агресивност.

Когато хвърлим око на вестниците, ще видим, че голяма част от престъпленията са извършени в резултат на внезапно разгневяване и сантименталност.  

Такива, които в края на весела вечер внезапно се разгневяват и извършват убийства...

Такива, които, след като са изгубили парите си на борсата, убиват всички членове на семейството си...

Спортни дербита, които се превръщат в бойни полета поради разпалените фенове...

Всичко това се дължи на хората, които са се отдалечили от рационализма, на който Бог ни учи, и действат под въздействието на внезапни емоционални изблици. Разпалената емоционалност представлява голяма опасност.

Хората, които нямат разум и воля, които са отдалечени от религиозния морал, не могат да скриват емоциите си. При всякa провокация те поемат посоката, която дяволът поиска. В действителност обаче Бог е заръчал на хората да се пазят от дявола. И те могат да изпълнят това, като се отърват от сантименталността – оръжието на дявола, и да живеят разумно – така както Бог ни учи в Корана.

Друго романтично чувство при човека е чувството за признателност. Във всеки един момент от нашия живот ние се натъкваме на различни блага.В повечето случаи ни изглежда, сякаш тези блага достигат до нас поради различни причини. Но независимо как ни изглежда, нашият дълг е да бъдем признателни към Бог, т.е. да сме му благодарни, защото единствено Бог е този, който ни дарява с всички тези блага. 

При сантименталните хора обаче положението е различно. Те се интересуват от причините, които им предават притежаваните от тях блага. Те очакват помощ и изпитват признателност към материята и хората, които Бог е създал само за да бъдат средство.   

Именно поради тази причина те се чувстват потиснати от тези хора.  

 

Тъжни стихове...

Разходки под дъжда...

Мечтаене в продължение на часове...

Блуждаене в облаците...

Всичко това са постъпки на романтичните хора.  

В повечето случаи тези хора не могат да осъществяват връзка с околните.

Поради меланхоличните си чувства те често изпадат в депресии. При тези хора чувството за самота, стрес и склонност към самоубийство приемат една постоянна форма.   

Повишава се потреблението на цигари и алкохол.  

Понякога това сантиментално поведение дори става причина за сексуална извратеност, хомосексуални наклонности.  

С една дума, затворените в себе си хора претърпяват както душевни, така и телесни увреждания. 

Всичко това обаче е излишно. Бог е изпратил човека на земята за кратък период от време, за да го подложи на изпитание. За човек, който се е доверил и отдал на Господа, не е от значение нито един от земните проблеми. Няма нищо, за което да съжалява или да се притеснява. В Корана Бог ни съобщава, че тези, които са повярвали и са Му се отдали, никога няма да почувстват мъка, така:

... И дойде ли при вас напътствие от Мен, за онези, които последват Моето напътствие, не ще има страх и не ще скърбят. (Сура Бакара, 38)

Ако въпреки всичко това един човек живее в меланхолия и песимизъм, то той трябва да се подслони под безграничната Божия милост и живеейки според морала, на който ни учи Коранът, да се отдалечи от тази беда.

Романтичното схващане за любов е най-често срещаната форма на сантименталност. Това чувство се изживява в един много широк кръг, като се започне от отношенията в самото семейство и се стигне до приятелските взаимоотношения.

Любовта е благо, което Бог е дарил на човека. Но тъй като това чувство не се изживява според ислямския морал, то то се прилага погрешно и носи със себе си “идолопоклонничество”.

По този начин това красиво усещане се превръща в романтична любов. Романтичната любов е страстна, а не разумна. Бог съобщава на хората, че страстното привързване няма да им донесе никаква полза:

Разкрасена е за хората любовта към страстите ­ към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите. Това е насладата на земния живот, но най-прекрасният пристан е завръщането при Аллах. (Сура Ал-Имран, 14)

Схващането за романтичната любов се среща най-често при отношенията между мъжа и жената. При тези взаимоотношения и двамата превръщат живота на другия в най-голямата си цел. Вместо да търсят Божието одобрение, те полагат усилия, за да се харесат един на друг.Саможертвата, която не са направили за Бог и религията, правят един за друг. Те дори си казват, че се боготворят. 

Поради сантименталността си такива хора се сблъскват с големи нещастия. Например младежи, чиято любов е била осуетена, си мислят, че като се самоубият, ще се съберат един с друг. И така извършват един забранен от Бога грях, какъвто е самоубийството, защото романтизмът им е попречил да използват разума си.  

 Оттук виждаме как предпочетената пред Божията обич романтична любов, която кара хората да забравят Бог и осуетява любовта им към Него, ги повлича към идолопоклонничество.

Една често срещана грешка е възхваляването и одобрението на тази романтична любов. Още от своето детство хората са подложени на внушения, които по-късно ще ги повлекат към тази беда. Така например всички съвременни филми и сериали налагат романтизма.

Тези филми често показват преувеличени изрази и обноски. Романтичната любов бива подчертавана чрез един нереалистичен подход.

Страстта, която е пагубно чувство, е показвана като критерий за любов. Постоянните караници и сдобрявания са представяни като израз на предаността и обичта. И по този начин обществото е насърчавано към такъв вид поведение.

От своя страна, истинското разбиране за любов се състои в това всички хора да знаят, че са безпомощни Божии раби и да обичат останалите според привързаността им към Господа. Човек, който притежава това разбиране, обича хората според техните морални ценности. Заслужаващият обич човек е този, който показва добрите морални качества, на които Бог ни учи. 

 

физическите разрушения, които романтизмът предизвиква

Романтизмът предизвиква сериозни психически и физически увреждания. Неприятностите, които човек изживява душевно, се отразяват и на външния му вид. Най-значителните признаци за сантименталност виждаме в мускулите на лицето, погледа, мимиките, движенията на ръцете и краката, тона на гласа.

При емоционалните хора психосоматичните болести са често срещани. Психосоматичните болести представляват физически увреждания, появили се в резултат на психически проблеми. Наред с тези болести рухва имунната система на човек и телесната сила на противодействие намалява.

 Косата започва да окапва и да боледува... Кожата се деформира... Очите загубват блясъка си... Поради непрекъснатото напрежение се появяват дълготрайни физически увреждания.

В днешни дни е известно, че ниското или високо кръвно, проблемите със сърцето,  неразположението на стомаха, а дори и болестта рак имат пряка връзка със стреса и депресиите. В тялото на един стресиран човек биохимичните реакции и изразходването на енергия достигат максимално ниво. Продължителното състояние на стрес променя телесните функции... Започват патологиите...

Един от източниците на всички тези проблеми е романтизмът. Научен факт е, че хората, които са весели, не се притесняват и са спокойни, живеят много по-дълго и са по-здрави от гореспоменатите.  

От друга страна, спокойствието, щастието, истинската и постоянна радост са възможни единствено ако човек се отдаде на Господа.

 

В този филм разгледахме проявлението на романтизма в различни сфери.

Видяхме как романтизмът става причина за най-кървавите дни на човешката история, както и за психологическите проблеми, които повличат човечеството към страдание.

Оценихме отражението и щетите от романтизма във всекидневния живот.

Всички тези примери ясно показват, че романтизмът е едно от оръжията, с които дяволът иска да повлече хората към унищожение.  

Той отдалечава човека от пътя на разума и посредством страстни чувства го въвлича в безразсъдни идеи и действия.

Човек може да разреши проблема романтизъм, когато разбере рационализма, на който религията ни учи, и заживее споредосноваващия се на рационализма морал от Корана.   

В Корана Бог ни съобщава, че вярващите хора ще бъдат отдалечени от страдание и мъка, така:

И ще спаси Богбогобоязливите с тяхното избавление [в Рая]. Не ще ги докосне злото и не ще скърбят. (Сура Зумар, 61)

2011-07-30 11:30:48

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."