Еволюционната Измама

СВАЛИ КНИГАТА

Download (DOC)
Download (PDF)
Закупете книгата
Коментари

ГЛАВИ НА КНИГАТА

< <
1 / total: 22

Специален Предговор: Истинският Идеологически Корен На Тероризма: Дарвинизъм И Материализъм

По-голямата част от хората смятат, че еволюционната теория е била предложена първо от Чарлз Дарвин и се основава на научни доказателства, наблюдения и експерименти. Но така както Дарвин не е нейният създател, така и теорията не е базирана на никакво научно доказателство. Теорията представлява една адаптация на същността на древната догма на материалистическата философия. Въпреки че тя не е подкрепена с никакви научни открития, но в името на материализма теорията бива сляпо подкрепяна.

Този фанатизъм има за резултат бедствия от всякакъв вид. Това е така, защото заедно с разпространяването на дарвинизма и материалистическата философия, която тя поддържа, отговорът на въпроса „Какво представлява човешкото същество?“ се променя. Хората, които били свикнали да отговарят: „човешките същества са сътворени от Бог и трябва да живеят според добрия морал, на който Той ни учи“, сега започват да мислят, че „човекът се е появил случайно и е животно, което се е развило, борейки се да оцелее“. За тази огромна заблуда трябва да се заплати една тежка цена. Идеологии на насилието като расизъм, фашизъм и комунизъм, както и много други варварски виждания за света, които се базират на водене на борби, черпят сила от тази заблуда.

Тази глава ще разгледа катастрофите по света, за които дарвинизмът е станал причина, и ще разкрие неговата връзка с тероризма, един от най-важните глобални проблеми на нашето време.

Лъжата На Дарвинистите: „Животът Е Борба“

darwin, terör
 

Когато Дарвин разработва тази теория, той излиза единствено с едно предположение:

„Развитието на живата материя зависи от борбата за оцеляване. По-силният побеждава. Слабият е осъден да бъде унищожен и забравен.“

Според ненаучния възглед на Дарвин в природата съществува една безмилостна борба за оцеляване и непрекъснати сблъсъци. По-силният винаги побеждава по-слабия и това дава възможност да се осъществи развитие. Подзаглавието, което той дава на книгата си „Произходът на видовете“ – „Произходът на видовете със средствата на естествения отбор, или запазването на облагодетелстваните раси в борбата за живот“, обхваща този възглед.

Нещо повече, Дарвин смятал, че „борбата за оцеляване“ също така се осъществява и между човешките раси. Според това фантастично твърдение победителите в борбата са „облагодетелстваните раси“. От гледна точка на Дарвин облагодетелстваните раси са европейците. Африканците или азиатците изоставали в борбата за оцеляване. Дарвин отишъл още по-далеч и предположил, че тези раси скоро щели напълно да загубят „борбата за оцеляване“ и по този начин да изчезнат.

„В един бъдещ период, не по-далечен от няколко века, цивилизованите човешки раси почти със сигурност ще унищожат и ще заместят маймуноподобните раси в целия свят. В същото време човекоподобните маймуни... без съмнение ще бъдат унищожени. Празнината между човека и неговите най-близки сродници ще се увеличи. Поради тази причина ще се появят много по-цивилизовани от настоящите европейски раси, а от настоящите чернокожи австралийски туземци и горилите ще останат само висшите маймуни като песоглавците.“1

Индийският антрополог Лалита Видярти обяснява как еволюционната теория на Дарвин инспирира расизъм в социалните науки:

„Неговата (дарвиновата) теория за оцеляването на най-подходящите бе горещо приветствана от социалните учени по онова време и те вярваха, че човечеството е постигнало различни нива на еволюция, които завършват с цивилизацията на белия човек. До втората половина на деветнадесети век расизмът беше приеман като факт от повечето западни учени.“2

Източникът На Вдъхновение За Дарвин: Теорията На Mалтус За Безпощадността

thomas malthus, savaş
 

Източникът на вдъхновение на Дарвин по този въпрос била книгата на британския икономист Томас Малтус „Есе за законите на населението“. Малтус изчислил, че човешкото население, оставено само да се оправя, нараснало бързо. Според него единствените фактори, които държат населението под контрол, са бедствията като войни, глад и болести. С една дума, според неговото жестоко твърдение някои хора трябва да умрат, за да може други да живеят. Съществуванието приема значението на „постоянна война“.

През 19ти век концепциите на Малтус получават широко признание. В частност, европейската висша класа от интелектуалци поддържала тези жестоки идеи. В статията „Научния фон на нацистката програма за ‘прочистване на нацията’“ значението на привързаността на Европа към вижданията на Малтус за населението е описано по следния начин:

„През първата половина на деветнадесети век членовете на управляващите класи от цяла Европа се събрали, за да обсъдят новооткрития „проблем за населението“ и да разработят начини за внедряване на теорията на Малтус, за да повишат нивото на смъртност сред бедните: „Вместо да предложим чистота на бедните, ние ще ги насърчим към обратни навици. В градовете ще направим улиците по-тесни, в къщите ще натъпкаме повече хора и ще способстваме за връщането на чумата. Ще построим нашите села в страната около застояли водни басейни и умишлено ще окуражаваме заселването във всички блатисти и нехигиенични местоположения“ и т.н .“ 3

В резултат на тази жестока политика по-слабият, както и онези, които изгубили борбата за оцеляване, щели да бъдат унищожени и вследствие бързият растеж на населението щял да бъде уравновесен. Тази политика, наречена „потисничество върху бедните“, наистина била осъществена през 19ти век в Британия. Бил приет индустриален ред, според който децата на осем - деветгодишна възраст е трябвало да работят по шестнадесет часа на ден в каменовъглените мини и поради ужасните условия хиляди от тях умрели. Ето така търсената от теорията на Малтус „борба за оцеляване“ станала причина милиони британци да водят един изпълнен със страдание живот.

Повлиян от тези извратени идеи, Дарвин приложил представата за борбата върху цялата природа и предположил, че победител от тази война за съществувание излиза най-силният и най-подходящият. Нещо повече, той твърдял, че т.нар. борба за оцеляване е един справедлив и неизменен природен закон. От друга страна, той приканва хората да се откажат от религиозните си вярвания, като отрекат сътворението, а по този начин той се прицелвал към всички нравствени ценности, които могат да се окажат пречка за безпощадността на „борбата за оцеляване“.

Разпространяването на тези неправилни концепции, които водят хората към една жестокост и безпощадност, коства на човечеството през 20ти век една тежка цена.

Към Какво Води „Законът На Джунглата“: Фашизъм

hitler, faşizm
 

Докато през 19ти век дарвинизмът подхранвал расизма, той формирал основата на една идеология: нацизма, която през 20ти век щяла да се развие и да удави в кръв целия свят.

В нацистките идеологии може да се забележи едно силно дарвинистко влияние. Когато човек разглежда тази теория, която бива детайлизирана от Адолф Хитлер и Алфред Розенберг, то той се натъква на такива понятия като „естествен отбор“, „селектирано чифтосване“ и „борба за оцеляване между расите“, които биват повтаряни множество пъти в „Произходът на видовете“. Когато Хитлер озаглавява своята книга „Моята борба“ (Mein Kampf), той бива вдъхновен от дарвинистката борба за оцеляване и принципа, че най-силният побеждава. Той говори подробно за борбата между расите:

„Историята ще достигне своята кулминация през една нова хилядолетна империя на невиждано великолепие, основано на нова расова йерархия, предопределена от самата природа.“4

На партийния митинг в Нюрнберг през 1933 г. Хитлер афиширал, че „една по-низша раса е подвластна на друга, по-висша... действителност, която виждаме в природата и която можем да сметнем като единствено възможно право“.

Това, че нацистите са били повлияни от дарвинизма, е факт, който почти всички историци – експерти в тази област, приемат. Историкът Хикман описва влиянието на дарвинизма върху Хитлер по следния начин:

„(Хитлер) беше непоколебим вярващ и проповедник на еволюцията. Каквато и да беше по-дълбоката и тъмна комплексност на тази психоза, едно е сигурно, че [представата за борба бе важна, защото]... неговата книга „Моята борба“ ясно излага някои еволюционни идеи и по-точно тези, които придават особено значение на борбата, оцеляване на най-подходящите и унищожение на слабите с цел създаване на едно по-добро общество.“5

Хитлер, който излезнал с тези възгледи, повлякъл света към невиждано дотогава насилие. Много етнически и политически групи и особено евреите, били подложени на ужасни жестокости и били унищожавани в нацистките концлагери. Втората световна война, която започнала с нацистката агресия, коствала 55 милиона човешки живота. Това, което лежи в основата на огромната трагедия в световната история, е представата на дарвинизма за „борбата за оцеляване“.

Кръвната Връзка: Дарвинизъм И Комунизъм

Докато фашистите са разположени на дясното крило на социалния дарвинизъм, лявото крило е заето от комунистите. Комунистите винаги са били сред най-ревностните защитници на теорията на Дарвин.

Тази връзка между дарвинизма и комунизма води началото си още от създаването и на двата „изми“. Маркс и Енгелс, основателите на комунизма, прочели „Произходът на видовете“ на Дарвин веднага след като се появил и били изумени от неговото „диалектично материалистическо“ становище. Кореспонденцията между Маркс и Енгелс показва, че те виждали теорията на Дарвин като „съдържаща основата в природната история за комунизма“. Своята книга „Диалектика на природата“, която пише под въздействието на Дарвин, Енгелс изпълнил със суперлативи за Дарвин и се опитал самият той да допринесе за теорията с главата „Ролята, която трудът изиграва за прехода от маймуна към човек“.

Руските комунисти, които последвали пътя на Маркс и Енгелс, такива като Плеханов, Ленин, Троцки и Сталин, били съгласни с еволюционната теория на Дарвин. Плеханов, който е смятан за създателя на руския комунизъм, третира марксизма като „дарвинизъм в своето приложение към социалната наука“.6

Троцки казва: „Откритието на Дарвин е най-големият триумф на диалектиката в цялата сфера на органичната материя.“ 7

„Дарвинисткото обучение има съществена роля при формирането на комунистическите кадри. Например историците отбелязват факта, че Сталин бил религиозен като млад, но в резултат на книгите на Дарвин станал атеист.“8

Мао, който положил основите на комунистическия режим в Китай и убил милиони хора, открито твърдял, че „китайският социализъм се базира на Дарвин и еволюционната теория“.9

Историкът от Харвардския университет Джеймс Риив Пуси в своята изследователска книга „Китай и Чарлз Дарвин“ с големи подробности описва въздействието на дарвинизма върху Мао и китайския комунизъм.10

Накратко, между еволюционната теория и комунизма съществува една неразрушима връзка. Теорията твърди, че живите организми са плод на случайност и осигурява т.нар. научна подкрепа на атеизма. Ето защо комунизмът, който е една атеистична идеология, е свързан толкова здраво с дарвинизма. Нещо повече, еволюционната теория застъпва твърдението, че развитието в природата е възможно благодарение на борбите (с други думи „борбата за оцеляване“), и подкрепя представата на ‘диалектиката’, която е основен принцип на комунизма.

Ако си представим комунистическите представи за „диалектичната борба“, които станаха причина за смъртта на около 120 милиона хора през 20ти век, като една „машина за убийства“, то тогава ние бихме разбрали по-добре размера на катастрофата, която дарвинизмът е причинил на планетата.

Дарвинизъм И Тероризъм

11 eylül, terörist saldırı

Без значение каква идеология възприемат тези, които извършват терор по цял свят, в действителност са дарвинисти. Дарвинизмът е единствената философия, която отдава значение, и така насърчава конфликта.

Както видяхме досега, дарвинизмът е в основата на различни идеологии на насилие, той е теория, която предвещавала катастрофа за човечеството през 20ти век. Наред с тези идеологии обаче дарвинизмът също така очертава едно „морално разбиране“ и „метод“, който би могъл да повлияе на различни виждания за света. Основната представа, която стои зад това разбиране и метод, е „да убиваме тези, които не са от нас“.

Ние можем да обясним това по следния начин: в света съществуват различни вярвания, мирогледи и философии. Те могат да гледат един на друг по един от двата начина:

1. Те могат да уважават съществуването на тези, които не са от тях, и да се опитат да проведат диалог с тях, като използват човечния метод. Всъщност този метод съответства на моралните ценности в Корана.

2. Те могат да изберат да се сражават с другите и да се опитат да си осигурят предимство, като им нанесат вреди. С други думи, да се държат като животни. Това е методът прилаган от материалистите, което е нерелигиозност.

Ужасът, който ние наричаме терор, не е нищо друго освен едно изразяване на втория възглед.

Когато разгледаме различията между тези два подхода, ние можем да видим, че представата за „човека като едно борбено животно“, която дарвинизмът умишлено наложила върху хората, има особено влияние. Индивидите и групировките, които избират пътя на борбата, може никога да не са чували за дарвинизма и принципите на тази идеология. Но в края на деня те се съгласяват с един възглед, чиято философска основа почива на дарвинизма. Това, което ги кара да повярват в правотата му, са основаните на дарвинизма лозунги като „В този свят силният оцелява“, „Големите риби поглъщат дребните“, „Войната е целомъдрие“ и „Човек напредва чрез воденето на войни“. Махни дарвинизма и това ще бъдат нищо друго освен едни празни лозунги.

Всъщност, когато дарвинизмът бъде премахнат, то няма да остане никаква философия за „конфликтите“. И трите божествени религии, в които вярват повечето хора на земята – ислям, християнство и юдейство, се противопоставят на насилието. И трите религии желаят да донесат мир и хармония в света и се противопоставят на това невинни хора да бъдат убивани, да бъдат подлагани на жестокости и изтезание. Борбата и насилието нарушават морала, който Бог е представил на човека, и са неправилни и нежелани представи. Дарвинизмът обаче вижда и изобразява борбата и насилието като нормални, оправдани и правилни понятия, които трябва да съществуват.

Поради тази причина, ако някои хора извършват тероризъм, използвайки идеите и символите на исляма, християнството или юдейството в името на тези религии, вие може да бъдете сигурни, че тези хора не са мюсюлмани, християни или евреи. Те са истински социални дарвинисти. Те се крият под мантията на религията, но те не са истински вярващи. Дори и да твърдят, че служат на религията, те в действителност са врагове на религията и вярващите. Това е така, защото те безмилостно извършват престъпление, което религията забранява.

Поради тази причина коренът на тероризма, който поразява нашата планета, не е нито една от Божествените религии, а е атеизмът и неговата проява в наше време: „дарвинизъм“ или „материализъм“.

Ислямът Е Разрешаване На Тероризма

Някои хора, които твърдят, че действат в името на религията, може да са разбрали погрешно своята религия или да я прилагат погрешно. Поради това е погрешно от поведението на тези хора да се създава някакво впечатление за тази религия. Най-добрият начин за разбиране на исляма е посредством неговия свещен източник.

Свещеният източник на исляма е Коранът; и според модела за морал в Корана ислямът е напълно различен от представата, която някои западняци имат за него. Коранът е базиран на нравствени понятия като любов, състрадание, милосърдие, саможертвеност, толерантност и мир. И един мюсюлманин, който живее изцяло според тези морални правила, е силно пречистен, дълбокомислещ, търпелив, заслужаващ доверие и любезен. Той дарява хората около себе си с любов, уважение, мир и чувство за радост от живота.

Ислямът Е Религия На Мира И Благополучието

На арабски език думата ислям има същото значение като „мир“. Ислямът е религия, която е низпослана, за да предложи на човечеството един изпълнен с мир и благополучие живот, с който е разкрито безкрайното Божие милосърдие и съчувствие на земята. Бог приканва всички хора да приемат нравственото учение на Корана като един модел, чрез който милосърдието, състраданието, толерантността и мирът могат да бъдат изживени на земята. В сура Ал-Бакара, айят 208, е дадена следната заповед:

„О, вярващи, встъпете всички в покорството и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.“

Както видяхме в този айят, хората могат да имат благополучие единствено приемайки исляма и живеейки според морала, на който ни учи Коранът.

Бог Осъжда Злото

zulüm, ırkçılık
Бог призовава хората към мир и сигурност, докато нерелигиозните идеологии ги насърчават към конфликт и терор

Бог е заповядал на човечеството да избягва злото; Той е забранил неверието, неморалността, бунта, жестокостта, агресивността, убийството и кръвопролитието. Онези, които не се подчиняват на тези Божии заповеди, както се казва в по-горния айят, вървят по стъпките на Сатаната и са приели един начин на мислене, който Бог ясно обявява за забранен. По-долу са цитирани само два от множеството айяти, които третират този въпрос:

„А които нарушават обета пред Аллах, след като са го потвърдили, и прекъсват онова, което Аллах повели да се свърже, и сеят по земята развала, за тези е проклятието и за тях е лошият завършек.“(Сура Ар-Раад, 25)

„И чрез онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот, и върши добро, както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Аллах не обича сеещите развала.“(Сура Ал-Касас, 77)

Както можем да видим, в ислямската религия Бог е забранил всякакъв вид злонамерени действия, включващи тероризъм и насилие. И наказва онези, които извършват такива дела. Един мюсюлманин предоставя красота на света и го облагородява.

Ислямът Поддържа Толерантността И Свободата На Словото

Ислямът е религия, която поощрява свободния живот, идеи и мисли. Тя забранява напрежението и конфликтите между хората, клеветите, недоверието и дори мисленето на лоши неща по адрес на някой друг човек.

Ислямът не само забранява терора и насилието, но дори и най-малкото налагане на някакво схващане от страна на друго човешко същество.

„Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.“(Сура Ал-Бакара, 256)

„И напомняй! Ти си само за да напомняш. Не си над тях властващ.“(Сура Ал-Гашийа, 21-22)

Да насилиш някого да повярва в една религия или да я изповядва е против духа и същността на исляма, защото вярата трябва да бъде приета по собствена воля и чиста съвест. Разбира се, мюсюлманите могат да се подтикват един друг да спазват нравствените правила, на които ни учи Коранът, но те никога не използват насилие. Един човек в никакъв случай не може да бъде принуждаван да изповядва религия, като му се предлагат земни преимущества.

Нека си представим напълно противоположен модел на обществото. Например един свят, в който хората биват насилвани със закон да изповядват религията. Един такъв социален модел е напълно противоположен на Исляма, защото вярата и преклонението имат стойност единствено когато са насочени към Бог своеволно. Ако съществува система, която да принуждава хората да вярват и да се прекланят, то те ще бъдат религиозни единствено от страх от системата. Онова, което е приемливо от гледна точка на религията, е тя да бъде изповядвана в среда, където е разрешена свободата на съвестта, и да бъде изповядвана с цел спечелване на Божието благоволение.

Бог Е Забранил Убиването На Невинни Хора

mutlu çocuk, sevimli çocuklar
 

Според Корана един от най-големите грехове е да убиеш човешко същество, което няма никаква вина.

„... който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.“ (Сура Ал-Маида, 32)

„И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот – Аллах е възбранил това, освен по право, – и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие.“ (Сура Ал-Фуркан, 68)

Както бихме могли да видим в горецитирания айят, онези, които убиват невинни човешки същества без причина, биват заплашени със зловещо наказание. Бог е разкрил, че убиването на един човек е толкова голям грях, колкото да убиеш цялото човечество. Всеки, който уважава Божиите прерогативи, не би наранил дори един човек, камо ли пък хиляди невинни хора. Онези, които си мислят, че ще се измъкнат от правосъдието и наказанието в този свят, по никакъв начин няма да могат да се спасят от равносметката, която ще трябва да направят пред Бог в Съдния ден.

И така, онези вярващи, които знаят, че след смъртта си ще дадат равносметка пред Бога, ще бъдат много внимателни в спазването на ограниченията, които Бог е поставил.

Бог Повелява На Вярващите Да Бъдат Състрадателни И Милостиви

В този айят е обяснен мюсюлманският морал:

„И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание. Тези са хората на десницата.“ (Сура Ал-Балад, 17-18)

Както виждаме в този айят, едно от най-важните нравствени правила, които Бог е низпослал на Своите раби, за да могат да получат спасение и милост и да отидат в Рая, е „взаимно да се наставляват за състрадание“.

Ислямът, както е описан в Корана, е една модерна, просветена и напредничава религия. Мюсюлманинът е преди всичко миролюбив човек. Той е толерантен, с демократичен дух, културен, просветен, честен, с широки познания в сферата на науката и изкуството и цивилизован.

Всеки мюсюлманин, който е възпитан с изтънчения морал, на който ни учи Коранът, се обръща към всеки с любовта, която ислямът очаква. Той показва уважение към всяка идея и цени изкуството и естетиката. Той приема с примирение всяка ситуация, като намалява напрежението и възобновява разбирателството. В общества, състоящи се от хора като тези, цивилизацията ще бъде по-развита, ще има по-висок социален морал, повече радост, щастие, справедливост, сигурност, изобилие и блаженство, отколкото в повечето съвременни нации по света днес.

Бог E Повелил Толерантност И Снизхождение

Сура Ал-Араф, айят 199, в който се казва „придържай се към снизхождението“, изразява представата за опрощаване и толерантност, което е едно от основните принципи на ислямската религия.

Когато погледнем към ислямската история, ние можем ясно да видим как мюсюлманите въвели това важно правило, на което ги учи Коранът, в социалния си живот. Във всеки един момент от своя напредък мюсюлманите унищожавали забранените обичаи и създали една свободна и толерантна обстановка. Те направили възможно хора с напълно различна религия, език и култура да живеят под един покрив в свобода и мир и по този начин били облагодетелствани със знание, здраве и длъжност. Подобно, една от най-съществените причини огромната и широко разпространена османска империя да бъде способна да поддържа своето съществувание толкова много векове, е бил нейният начин на живот, ръководен от толерантността и разбирателството, предоставени им от исляма. От векове мюсюлманите са характеризирани с тяхната толерантност и състрадание. Във всеки един от времевите периоди те са били най-справедливите и милостиви от хората. Всички етнически групи в рамките на тази мултинационална общност са изповядвали свободно религиите, които са следвали от години, и се наслаждавали на всяка възможност да живеят със собствената си култура и да извършват богослужение по свой избор.

В действителност тази толерантност на мюсюлманите, когато е осъществявана така, както е повелено в Корана, сама по себе си би могла да донесе мир и благополучие на целия свят. Коранът третира този определен вид толерантност така:

„Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел.“ (Сура Ал-Фуссилат, 34)

Заключение

Всичко това показва, че моралът, на който ислямът учи човечеството, е такъв, който ще донесе мир, щастие и справедливост на света. Варварството, което се среща по света днес под името „ислямски тероризъм“, е напълно отдалечено от моралното учение на Корана. Това е работа на невежи, фанатични хора, престъпници, които нямат нищо общо с религията. Решението, което ще бъде приложено срещу тези индивиди и групировки, които се опитват да извършват варварските си дела под маската на исляма, ще бъде обучаването на хората на истинския морал, на който ни учи ислямът.

С други думи, ислямската религия и моралното учение на Корана не са поддръжници на тероризма, а средство, чрез което светът може да бъде спасен от терзанието на тероризма.

 

Библиография

1. Charles Darwin, The Descent of Man, 2. baskı, New York, A L. Burt Co., 1874, s. 178

2. Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendôme, 1983. s. 54

3. Theodore D. Hall, The Scientific Background of the Nazi Race Purification Program, http://www.trufax.org/avoid/nazi.html

4. Henry Morris, The Long War Against God, 1989, s. 78

5. R. Hickman, Biocreation, Science Press, Worthington, OH, s. 51–52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999

6. Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980

7. Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993

8. Alex de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet Uninon, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, s. 22

9. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977

10. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, Cambridge, Massachusetts, 1983

1 / total 22
You can read Harun Yahya's book Еволюционната Измама online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."