РАМАДАН 2010 - 3.ден

Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им. Сражават се по пътя на Аллах, убиват и биват убивани, за да е техен Раят ­ Негово истинно обещание, дадено в Тората, Евангелието и Корана. А кой е по-верен в своето обещание от Аллах? Радвайте се на размяната, която направихте с Него! Това е великото спасение. (Сура Тауба, 111)

Предавай моето учение на хората, дори и това да е едно изречение. (Бухари)

Болестите: Милост на Аллах към хората

 

Така както Аллах дарява хората с множество блага от Своята милост, така им дава и множество недостатъци и слабости, за да могат да копнеят за Рая. Искрените и праведни Мюсюлмани, също като благата, приемат тези недостатъци и слабости като блаженство от Аллах, отдават благодарности на Аллах и се молят, за да могат да влезнат в Рая на нашия Господ.

Болестите също са изпитание, което Аллах дава на Мюсюлманите, за да желаят Рая, за да размишляват и бъдат благодарни за милостта на Аллах, за благото му да бъдеш здрав, за да забележат слабостите си и се покорят на Аллах.

Човек е склонен да вижда голяма част от благата, с които е дарен по време на всекидневния му живот, като естествена част от живота си. Аллах обаче дава всяко едно нещо, което човек притежава на Земята, като милост от Себе си.

Например по-голямата част от хората не винаги размишляват над това колко голямо благо е всяка сутрин от момента, в който станат от леглата си, да стоят спокойно на крака, да вървят без да изпитват каквато и да било трудност. Ако обаче се появи някакво заболяване на един от краката на човек, то това би причинило появата на трудност, която напълно да въздейства на всекидневния му живот. Един крак, който боли или на който не може да се стъпва, помага на човек да разбере колко голямо благо са стъпките, които може би хиляди пъти на ден лесно прави.

Мюсюлманинът използва малки или големи неща, като това, за да се доближи до Аллах. Спомняйки си с какво голямо блаженство Аллах го е дарил, давайки му крепко здраве, отдава благодарности на Аллах. Знаейки, че Аллах е, Който дава и премахва болестите, то той очаква своя лек от Аллах. По време на всеки един миг, в който почувства болка, се сеща за Аллах и винаги държи сърцето си свързано с Аллах.

„Който ме е сътворил и ме напътва,

и Който ме храни, и ми дава да пия,

и ако се разболея, Той ме изцелява,

и Който ще ме умъртви, а после ще ме съживи,

и на Когото се надявам да ми опрости греха в Съдния ден.

Господи, дари ми мъдрост и ме приобщи към праведните!

И стори достойно споменаването ми пред идните [поколения],

и ме стори да бъда от наследниците на блажения Рай!” (Сура Шуара, 78-85)

Ас - САЛЯМ

Всемирният

 

„Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Владетелят, Пресветият, Съвършеният, Утвърждаващият, Наблюдаващият, Всемогъщият, Подчиняващият, Превъзходният! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!” (Сура Хашр, 23)

Аллах съобщава благата вест за вечен Рай на вярващите Си раби. Но съществува нещо, което често е пренебрегвано: Тези Божии раби са възнаградени с прекрасен живот не само в Отвъдното, но също така и в този живот. Това е разкрито в следните айяти:

„Това, което е при вас, секва, а което е при Аллах, е вечно. Ще въздадем Ние на търпеливите награда по-хубава от онова, което са вършили. На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.” (Сура Нахл, 96-97)

Без съмнение безкрайно щастливия живот и в двата свята е проявление на името ас-Салям на Аллах над преданите Му раби. Вярващ, който е отдаден на Аллах и върши праведни дела, за да спечели Неговото благоволение, ще се завърне при своя Господ “... доволстващ, заслужил благосклонност” (Сура Фаджр, 28). Аллах описва това, което искрените Му раби ще намерят в Отвъдното, така:

“И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите. Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите], който и в уединение се бои от Всемилостивият, и идва със сърце, молещо за прошка. „Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!” Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.” (Сура Каф, 31-35)

Атрибута ас-Салям на Аллах също така представлява и Неговия поздрав към тези, които ще влезнат в Рая. В 58 айят от сура Йа Син с думите: „… „Мир!” ­ Слово от Милосърдният Господ.”, Аллах съобщава за словесния поздрав, който ще отправи към правоверните. Този поздрав е най-голямото възнаграждение, което някога вярващите са получавали, защото:

„На тези ще се въздаде най-издигнатото място в Рая, защото са търпели, и там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир.” (Сура Фуркан,75)

Ноевия ковчег открит в планината Арарат е първата от Светите Реликви, които ще бъдат открити през Последните Времена

Няма да бъде известно нищо против Махди (ас) и всички капани, поставени за него, ще се провалят   

От Наджул Балага: Владетеля на вярващите (саас) каза: Той [Махди (ас)] ще се скрие от хората, Дори и преследвачите да го търсят те няма да открият нито една следа от него... (Китаб ал-Гайба, [Бихар aл-Aнъар, том. 51], Издателство Aнсариян, Събрано от: Мухаммад Бакр ал-Маджлис, Иран-Кум, 2003, стр. 186)

В хадиса се казва, че в резултат на тайната информация съобщавана от лицемерите, Махди (ас) ще бъде търсен, но няма да бъде намерен. С тази тайна информация предавана от лицемерите, оприличени в хадисите на „мерзавци и  отвратителни същества като гъгриците, които се опитват да унищожат житото отвътре”, Ще бъдет устроявани капани за Махди (ас). Но дори и преследвачите да търсят да съберат информация, за да  арестуват, заточат или изпратят Махди (ас) в затвора, те никога няма да успеят. Tе няма да могат да открият никаква информация против него и капаните им никога няма да проработят.

ЖЪЛТООПАШАТКА

Възраст: 48 милиона години

Размер: 19.6 сантиметра (7.7 инча)

Местоположение: Монте Болка, Верона, Италия

Период: Еоцен

Един от видовете фосилни риби открити в Италия е жълтоопашатката. Фосилът на снимката е на 48 милиона години. Тази 48 милиона годишна жълтоопашатка е една и съща с тези, които живеят днес, и показва, че еволюционната теория е грешна.

Коранът е божието слово и притежава множество чудотворни характерни признаци, които доказват това. Едното от тях е факта, че редица научни истини, които сме способни да открием единствено посредством технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години.

Разбира се Корана не е научна книга. В неговите айяти обаче са описани по един изключително сбит и прозорлив начин много научни факти, които могат да бъдат открити единствено посредством технологията на 20ти век. Тези факти не е било възможно да бъдат известни по времето, когато Корана е бил низпослан, и това е още едно от доказателствата, че Корана е Божие слово.


2010-08-15 03:16:50

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top