РАМАДАН 2010 - 4.ден

Твоят Господ увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява. За Своите раби Той е сведущ, всезрящ. (Сура Исра, 30)

О Аллах, направи моя характер и поведение добро. О Аллах, спаси ме от лошия характер и поведение. (Ихя Улум-Ид-Дин на Имам Газзали, Том II, стр.234)

Страхът: една от тактикитена Сатаната

 

Близостта на вярващите към Аллах формира един морален щит срещу сатаната. Отдадеността пред Аллах, Неговото възпоменаване, знанието, че всяко едно събитие по земята е под Негов контрол и насочването към Него осигуряват на вярващите една важна нравствена сила. Сатаната постоянно прави опити, с които да намали тази нравствена сила на вярващите. Един от тези начини е да всява на човека друг „страх” освен богобоязънта.

Има една важна причина поради, която сатаната да използва това оръжие. Страха може да стане причина човек да загуби своя разсъдък, да прекрати връзката му с Аллах и да стане причина за изчезване на неговото покорство. За един вярващ, който съхранява своята искреност, не може да става и дума за това. Сатаната въздейства единствено на тези, които имат болна душа, които нехаят, които временно или напълно са изгубили разума си. В един айят от Корана е съобщено, че човек трябва да се бои единствено от Аллах, така:

„Именно сатаната плаши със своите приближени. Но не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен един, ако сте вярващи!” (Сура Ал-Имран, 175)

За вярващите Земята е едно временно място за живот, където живеят обвързани към една съдба. И единственият, от който се боят, е единственият владетел на този свят и съдбата – Аллах.

Невярващите от друга страна смятат, че света е безконтролно място, където се намират независими едни от други събития и хора. Сатаната лесно всява страх в сърцата на тези хора по една или друга причина. Вече всяко едно събитие, срещу което се изправят, според тях е мистерия с неизвестен край. От страх от смъртта, от бедността и страх за бъдещето си се привързват силно към безброй много идоли, вместо към Аллах.

Внушението на „страх” на сатаната има сила и над хората, които живеят сред вярващите, но носят болест в сърцата си. Когато се изправят пред някаква трудност по пътя на Аллах този страх, който ги е обсебил, спомага за излизане наяве на неханието, в което се намират. Например в Корана се съобщава за една група, над която страха надделял по време на гореща битка, така:

„Вярващите казват: „Да бе низпослана сура [за сражение]!” А щом бъде низпослана неотменима сура и в нея се споменава за сражение, виждаш как онези, в чиито сърца има болест, те гледат с поглед на изпаднал в несвяст пред смъртта...” (Сура Мухаммад, 20)

Уповаващия се човек напълно се отдава на Аллах и своята съдба. Напълно се очиства от страха и благодарение на смелостта, която му дава пълната му отдаденост пред Аллах, не се страхува от нищо друго освен от Аллах.

Но тук не трябва да забравяме, че смелостта на вярващите е много по-различна от безразсъдната и неразумна смелост на невярващите. Това е чувство, което се поражда от пълната вяра в съдбата, от чувството на самоувереност породено от   смирението пред Аллах. Никога не може да бъде имитирано от невярващите. В Корана има множество примери на тази смелост на вярващите.

Например, когато Пророка Муса (м.н.) и хората с него, останали на тясно между морето и войската на Фараона, тези измежду тях, които имали слаба вяра помислили, че ще бъдат заловени и изпаднали в страх. Докато Пророка Муса (м.н.), казвайки: „Не! Моят Господ е с мен и Той ще ме напъти!” (Сура Шуара, 62), изразил своята смиреност и вяра в Аллах. Магьосниците, които били заплашени от Фараона с отсичане на ръцете и краката им само за това, че са повярвали в Господа, са проявили същия кураж. Пророка Ибрахим (м.н.), който бил хвърлен в огъня, също не изпитал никакъв страх. „Вярата и смиреността” на вярващите, за които е разказано в сура Ахзаб на Корана, нараснали, когато се изправили срещу вражеските части. Защото внушението на страх на сатаната върху отдадените на Господа е безрезултатно. Както се съобщава в един от айятите на Аллах, сатаната „няма власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават”. (Сура Нахл, 99)

Ас - САМАД

Вечният Спасител и Подкрепител

 

„Аллах, Целта [на всички въжделения]!” (Сура Ихлас, 2)

В цялата вселена единствено Аллах е притежателят на истинската сила. Той е и единственият, Който отстранява неприятностите и трудностите на хората, и посреща техните нужди. Понякога хората забравят Господа и си избират други пазители, които вярват, че могат да им дадат сила, чест и помощ. Но това е самоизмама, защото не съществува друго божество освен Аллах. Освен ако Той не пожелае обратното никой не може да помогне или навреди другиму. Този факт е разкрит в Корана така:

„За онези, които взимат неверниците за ближни вместо вярващите. Нима у тях търсят мощта? На Аллах е цялата мощ.” (Сура Ниса, 139)

Нашето единствено спасение от нещастията е Аллах, Господът на силата и честта, защото Той е казал, че ще отвърне на молитвите на всички Свои раби и ще олекоти или напълно ще премахне това, което им причинява страдание. Аллах съобщава това така:

„Или Онзи, Който откликва на бедстващия, ако Го позове, и премахва злото, и ви сторва наследници на земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Ала вие рядко се поучавате!” (Сура Намл, 62)

В този айят се съобщава как някои хора не познават или забравят за състраданието и милостта на Аллах и стават непризнателни. Както Аллах съобщава в айята: „Кажи: „Аллах ви спасява от това и от всяка горест...” (Сура Анам, 64), обаче единствено Той ни спасява от всяко едно страдание. В замяна Той очаква от нас да забележим това отзоваване (на молитвите), да размислим над неговото значение, да Му се отдадем и да станем Негови признателни раби.

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) съветва вярващите да търсят подкрепа единствено от Аллах:

„Когато искате нещо, искайте го от Аллах; когато търсите помощ, търсете я от Аллах.” (Хадит aт-Тирмизи)

Подобно на брат си Майкъл, Джанет Джексън е благочестива вярваща. Децата на Майкъл Джексън също са искрени вярващи.

Пророка Мохамед (саас) по адрес на Махди (ас)Махди (ас) е паунът (украсата) на Рая. (Бихар aл-Анъар, том 51, стр. 105)

Махди (ас), един от моите деца, ще се появи с благословията на Аллах с наближаването на Деня на равносметката; отслабването на сърцата на вярващите предизвикано от смърт, глад, безредици (фитна) и изчезване на Сунната; и появата на нововъведения и изчезването на средствата, с помощта на които да се повелява доброто и забранява злото. Неговата справедливост и успех ще смекчат сърцата на вярващите, и приятелство и любов ще бъдат установени между Арабските и не Арабски народи. (Aл-Муттаки ал-Хинди, Aл-Бурхан фи Аламат aл-Maхди Aкхир аз-Заман, стр. 66)

Съобщава се, че Имам Хюсеин (ас) е казал: „Когато Махди (ас) се появи, хората няма да го познаят. ТогаваТой [Махди (ас)] ще се появи и ще има хубав облик...(Икдуд Дурар, стр. 41)

Мъж наричанAл-Hарит Ибн Харрат (Лъвът) ще се появи от Ма Шара Ан-Нахр (Трансоксиана). Неговата армия ще бъде водена от мъж на име Мансур, който ще установи или укрепи нещата за семейството на Мохамед, така както Курейш ги укрепи за Пратеника на Аллах (саас). Всеки един вярващ трябва да му помогне. (Сунан Абу Дауд, Книга 36, 4277; разказваAли ибн АбуТалиб;Aт-Taж aл-джами' лил 'усул фи ахадитaл-Расул, Мансур 'Aли Насиф, том. 5, стр. 617)

МОРСКА ИГЛА

Възраст: 23 – 5 милиона години

Размер: 25 сантиметра (10 инча)

Местоположение: Река Маречия, Паджио Берни, Италия

Период: Миоцен

Морската игла, която е в един и същ подразред с водното конче, има дълга, тънка телесна структура – и същевременно е един от живите фосили, които опровергават еволюцията. Фосилната морска игла на снимката е на 23 – 5 милиона години и е напъно еднаква с днес живеещите екземпляри.

Знаете ли, че преди 700 000  години хората са прекосявали океаните с много добре конструирани кораби? Или че неандерталците, които са живели преди 80 000 години и които еволюционистите изобразяват като „хора-маймуни”, са изработвали музикални инструменти, изпитвали са наслада от облеклото и аксесоарите и са ходели по нетърпимо горещите пясъци с добре оформени сандали?...

В този сайт ще представим научните доказателства за това, че представата за „еволюцията на човешката история” е лъжа, и ще разгледаме как истината за сътворението сега е подкрепена от последните научни открития. Човечеството се е появило на този свят не чрез еволюция, а чрез съвършеното сътворение на Бог, Всемогъщия и Всезнаещия.


2010-08-15 05:14:55

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top