Исус Ще Се Върне

СВАЛИ КНИГАТА

Download (DOC)
Download (PDF)
Закупете книгата
Коментари

ГЛАВИ НА КНИГАТА

< <

Разкритата от Бог религия

През човешката история Бог е изпращал пророци при различните народи. Божиите пратеници са призовавали хората, при които са били изпратени, към правия път и са ги известявали за божията религия. Днес обаче хората мислят, че в миналото заедно с различните пророци са низпослани и различни религии. Но това е много погрешна представа, защото религията, която Бог е низпослал на различните народи през различните периоди, е една. Така например, Исус (м.н.) е премахнал някои от забраните на религията преди него. Но в своята основа низпосланите от Бог религии не се различават кой знае колко много. Религиите, които са низпослани на пророците Моисей (м.н.) и Исус (м.н.), и дори тази, която е низпослана на последния пророк Мохамед (м.н.), са една и съща. В айятите, които съобщават това, е предписано следното:

Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите. (Сура Ал-Имран, 84-85)

Според това, което ни съобщава айятът, Ислямът е Божията религия. Това, което разбираме от Корана, е, че всички пророци са учили народите си на една и съща вяра. В един друг айят пък е предписано следното: “...одобрих Исляма за ваша религия...” (Сура Ал-Маида) С течение на времето Бог е изпратил одобрената от него религия на всички народи и посредством своите пратеници е предупредил всички хора. Всеки човек, който е осведомен за Божията вяра, който е бил призован към тази вяра от Божиите пратеници, ще бъде държан отговорен за това да я спазва.

Докато някои народи се подчиняват на оповестяващите им Божията вяра пророци, то други са ги опровергали. От друга страна пък, известно време след смъртта на пророците една част от хората претърпели дегенерация и изоставяйки Божията вяра, се обърнали към някакви извратени вярвания. В Корана този факт е съобщен по следния начин:

"Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах ­ Аллах бързо прави равносметка."(Сура Ал-Имран, 19)

Единият от народите, за който ни се съобщава, че се е откъснал и отдалечил от низпосланата му вяра, са синовете на Израил. Според това, което Коранът ни известява, при синовете на Израил Бог е изпратил много пророци и Божията вяра им е била съобщена. Но те всеки път или се изправяли срещу пророците, или след тяхната смърт покварявали Божията вяра и я превръщали в някакво извратено вярване. От Корана разбираме, че дори когато Моисей (м.н) все още бил жив, но се бил отделил от синовете на Израил за известно време, те започнали да се молят на някакви идоли. (Сура Та Ха, 83-94) За да предупреди и сплаши синовете на Израил, които след Моисей (м.н.) се отдалечили от Божията вяра и се отклонили от правия път, Бог им изпратил различни пророци. Единият от тях е Исус (м.н.). Исус (м.н.) непрекъснато призовавал синовете на Израил да живеят според първородната религия, която Бог им е низпослал, и да бъдат искрени раби. Той ги учел на Евангелието, което потвърждава първоизточните заповеди на променената Тора (книгата, която е низпослана на Моисей (м.н.)). Той е критикувал неправилното учение на равините, които са отговорни за израждането на Божията вяра, и е премахнал правилата, които те били прибавили към религията, за да задоволят собствените си интереси. Исус (м.н.) е призовавал хората към единство в името на Бог, към вярност и целомъдрено поведение. Бог ни съобщава това в Корана по следния начин:

"[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!" (Сура Ал-Имран, 50)

Известно време след като Исус (м.н.) напуснал земята, този път последвалите го Християни започнали да покваряват вярата си и бидейки повлияни от някои идолопоклоннически убеждения, те развили вярата в “светата троица” (Отца, Сина и Светия дух), въпреки че тя не се съдържала в Евангелието. Под названието “Християнство” започнала да се изповядва една съвсем друга религия. Днес една четвърт от населението на земята изповядва тази вяра, която се смята, че се базира на проповедите на Исус (м.н.). В действителност обаче това не е така. Божията вяра, която Исус (м.н.) е проповядвал, е била променена. Що се отнася до достигналите до днешни дни Евангелията, те са били написани от неизвестни автори много години след Исус (м.н.) и след това са били събрани от историци, които живели през следващите векове. Именно поради тази причина Християнството напълно се е отклонило от вярата, която Бог е низпослал на Исус (м.н.).

След Исус (м.н.) Бог изпратил още един пророк, но при друг народ, за да разкрие отново на целия свят Божията вяра и му низпослал книга, която нямало да бъде променена до Деня на възкресението. Последният пророк, който Бог избрал за хората, е Мохамед (м.н.), а книгата, с която го дарил, е Коран. Коранът е изпратен на цялото човечество. Това е книга, за която хората от всички страни – от изток до запад и от север до юг – носят отговорност и за която ще бъдат разпитвани в деня на равносметката.

С развитата технология днес всички държави по света са се обединили и в известен смисъл са се превърнали в един общ народ. Поради тази причина днес по цялата земя няма човек, който да не знае за Корана и за разкрития чрез него Ислям. Въпреки всичко това обаче само една част от хората са повярвали в Корана. А голяма част от тези, които са повярвали, пък не изповядват Божията вяра така, както тя е предписана в Корана.

Ето за това се очаква Исус (м.н.) да дойде още веднъж на земята, да сложи край на изкривеното вероизповедание и да призове хората към Божията книга – Корана. Това е новината, с която Бог благовестява Мюсюлманите в Корана. Така както ще видим и в следващите глави от книгата, Исус (м.н.) не е умрял, а се е въздигнал при Бог. След известно време отново ще се завърне на земята и ще направи Ислямската вяра господстваща. От стотици години целият Християнски и Мюсюлмански свят се подготвя да не повтори допуснатите в миналото грешки и да посрещне този свещен гост.

 

You can read Harun Yahya's book Исус Ще Се Върне online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top