Сура Мариам (Мариам) ( 98 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.

2 . (Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

3 . Когато призова той своя Господ с таен зов,

4 . рече: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха бели коси по главата, и никога не останах без отговор в своя зов към Теб, Господи.

5 . И се опасявам от роднините след мен, а жена ми е бездетна. Дари ме с приемник от Теб,

6 . който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”

7 . “О, Закария, благовестваме те Ние за момче. Името му е Яхя. Не сме сторвали негов съименник преди.”

8 . Рече: “Господи мой, как ще имам момче, когато жена ми е бездетна, пък аз вече грохнах от старост?”

9 . Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”

10 . Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е три нощи да не говориш с хората, без [да имаш] недостатък.”

11 . И излезе при своя народ от светилището, и посочи към тях да възславят Аллах и в зори, и вечер.

12 . “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта още като дете,

13 . и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,

14 . и нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.

15 . Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!

16 . И спомени [о, Мухаммад] в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.

17 . И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Нашия Дух, който є се представи като съвършен човек.

18 . Рече тя: “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив...”

19 . Рече [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.”

20 . Рече: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”

21 . Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”

22 . И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място.

23 . И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”

24 . И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.

25 . И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!

26 . И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”

27 . И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: “О, Мариам, ти стори нещо осъдително.

28 . О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница.”

29 . И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка?”

30 . Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.

31 . И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.

32 . И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.

33 . И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!”

34 . Това е Иса, синът на Мариам ­ словото на истината, в която се съмняват.

35 . Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.

36 . [И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е правият път.”

37 . Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко на онези, които не вярват, от зрелище във великия Ден!

38 . Как ще чуват и виждат в Деня, когато дойдат при Нас! Ала угнетителите днес са в явна заблуда.

39 . И предупреди ги ти [о, Мухаммад] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!

40 . Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и при Нас ще бъдат върнати.

41 . Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и при Нас ще бъдат върнати.

42 . Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?

43 . О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието онова, което не дойде при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!

44 . О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е непокорен пред Всемилостивия.

45 . О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш приближен на сатаната.”

46 . Рече [бащата]: “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И ме напусни завинаги!”

47 . Рече: “Мир на теб! Ще моля да те опрости моят Господ. Към мен Той е благосклонен.

48 . Оттеглям се от вас и от онова, което зовете вместо Аллах. Аз ще зова своя Господ. Няма да се разочаровам, зовейки своя Господ.”

49 . И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.

50 . И им дарихме милост от Нас, и им отредихме голяма прослава.

51 . И спомени в Книгата Муса! Той бе избраник и бе пратеник-пророк.

52 . И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за тайна беседа.

53 . И му дарихме от Своята милост брат му Харун да стане пророк.

54 . И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието и бе пратеник-пророк.

55 . И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат, и получи благоволение при своя Господ.

56 . И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк.

57 . И го въздигнахме Ние на извисено място.

58 . Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и от потомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те свеждат чела до земята в суджуд, плачейки.

59 . Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление,

60 . освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени, ­

61 . в Градините на Адн, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.

62 . Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.

63 . Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби.

64 . [Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя ­

65 . Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него служи и търпелив бъди в служенето на Него! Нима знаеш подобен Нему?”

66 . И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”

67 . А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?

68 . Кълна се в твоя Господ, Ние ще съберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.

69 . После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.

70 . Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.

71 . И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ.

72 . После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там на колене угнетителите.

73 . И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”

74 . И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”

75 . Кажи [о, Мухаммад]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”

76 . Кажи [о, Мухаммад]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”

77 . Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и рече: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”

78 . Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?

79 . Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.

80 . И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде той при Нас сам-самичък.

81 . И приеха вместо Аллах други богове, за да им бъдат сила.

82 . Ала не! Ще отрекат служенето на тях и ще им станат противници.

83 . Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу неверниците, за да ги подстрекават непрестанно?

84 . И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.

85 . И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.

86 . и поведем престъпниците към Ада като на водопой,

87 . и поведем престъпниците към Ада като на водопой,

88 . И рекоха [неверниците]: “Всемилостивия се сдоби със син.”

89 . Вие изрекохте нещо ужасно,

90 . от което небесата биха се разкъсали и земята ­ разцепила, и планините ­ сгромолясали в руини ­

91 . да приписват син на Всемилостивия!

92 . Не подобава на Всемилостивия да има син.

93 . Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.

94 . Той добре ги знае и всички ги отброява.

95 . И всеки от тях сам-самичък ще се яви при Него в Деня на възкресението.

96 . На онези, които вярват и вършат праведни дела, Всемилостивия ще отреди любов.

97 . Улеснихме го [като го низпослахме] на твоя език [о, Мухаммад], само за да благовестваш с него богобоязливите и да предупредиш с него непокорни хора.

98 . И колко поколения преди тях погубихме! Нима усещаш някого от тях или чуваш от тях дори шумолене?

 

 

 

In this page you can listen Сура Мариам (Мариам) in English, Сура Мариам (Мариам) and read and download Сура Мариам (Мариам) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Мариам (Мариам) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Мариам (Мариам) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top