Сура Мравките (Ан-Намл) ( 93 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Та. Син. Тези са знаменията на Корана ­ ясната Книга ­

2 . напътствие и блага вест за вярващите,

3 . които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и за отвъдния живот са убедени.

4 . На онези, които не вярват в отвъдния живот, разкрасихме делата им и те се лутат.

5 . За тези е лошото мъчение и те в отвъдния живот са най-губещите

6 . За тези е лошото мъчение и те в отвъдния живот са най-губещите

7 . Муса рече на семейството си: “Забелязах огън. Ще ви донеса оттам вест или ще ви донеса главня, за да се сгреете!”

8 . И когато стигна там, бе призован: “Благословен да бъде този при огъня и тези край него! Пречист е Аллах, Господът на световете!

9 . О, Муса, Аз съм Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

10 . Хвърли тоягата си!” И когато я видя да се вие като змия, той се обърна и побягна, без да поглежда назад. “О, Муса, не се страхувай! Не се страхуват при Мен пратениците,

11 . а ако някой е угнетил, после е заменил злото с добро ­ Аз съм опрощаващ, милосърден.

12 . И пъхни ръката си в джоба, ще я извадиш сияйнобяла, без да я е засегнала болест ­ от деветте знамения за Фараона и неговите хора. Те са нечестиви хора.”

13 . И когато Нашите знамения дойдоха при тях очевидни, рекоха: “Това е явна магия.”

14 . И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите им се убедиха в тях. Виж какъв е краят на сеещите развала!

15 . И дадохме на Дауд и Сулайман знание, и рекоха: “Слава на Аллах, Който ни предпочете пред мнозина от Своите вярващи раби!”

16 . И Сулайман наследи [пророчеството от] Дауд, и рече: “О, хора, бяхме научени на говора на птиците и ни се даде от всяко нещо. Това е явната благодат.”

17 . И бяха събрани за Сулайман воините му от джинове, хора и птици под строй.

18 . Когато пристигнаха в Долината на мравките, една мравка рече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат Сулайман и воините му, без да усетят!”

19 . Той се засмя на словата є, рече: “Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с Твоята милост сред праведните Си раби!”

20 . И направи той преглед на птиците, и рече: “Защо не виждам папуняка, или го няма?

21 . Ще го мъча със сурово мъчение или ще го заколя, ако не ми донесе явен довод.”

22 . Но [папунякът] не се забави дълго и рече: “Узнах нещо, което ти не си узнал. Донесох ти от Саба сигурна вест.

23 . Намерих една жена, която ги управлява. Всичко є е дадено и има велик трон.

24 . Заварих нея и народа є да се покланят на слънцето, а не на Аллах, и сатаната е разкрасил за тях делата им, и така ги е заблудил, и те не са напътени

25 . да се покланят на Аллах, Който изважда скритото на небесата и на земята, и знае какво спотайвате и какво разкривате.

26 . Аллах! Няма друг бог освен Него ­ Господа на великия Трон!”

27 . Рече [Сулайман]: “Ще видим истина ли говориш или си лъжец.

28 . "Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak sonra onlardan (biraz) uzaklaş, böylelikle bir bakıver, neye başvuracaklar?"

29 . Рече тя: “О, знатни, спуснато ми бе достопочтено послание.

30 . То е от Сулайман и е: “В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

31 . Не се възгордявайте и елате при мен отдадени на Аллах!”

32 . Рече тя: “О, знатни, посъветвайте ме в делото ми! Не съм решила никое дело без ваше присъствие.”

33 . Рекоха: “Ние имаме сила и огромна мощ. А повелята е твоя, ти реши какво ще повелиш!”

34 . Рече тя: “Царете, когато нахлуят в някое селище, го разрушават и унизяват най-благородните му обитатели. И те така ще постъпят.

35 . Ще им изпратя подарък и ще видя с какво ще се върнат пратениците.”

36 . И когато дойдоха при Сулайман, той рече: “Нима ще ми помогнете с имот? Не, онова, което Аллах ми е дал, е по-добро от онова, което на вас е дал. А вие с вашия подарък ликувате.

37 . Върни се [водачо] при тях! И ще отидем там с войски, за които нямат сили, и ще ги прогоним оттам унизени и жалки.”

38 . И рече: “О, знатни, кой от вас ще ми донесе нейния трон, преди да дойдат при мен отдадени на Аллах?”

39 . Исполин от джиновете рече: “Аз ще ти го донеса, преди да станеш от мястото си. Имам сила за това и съм достоен за доверие.”

40 . Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен. Който е признателен, той е признателен за себе си. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, прещедър.”

41 . Рече: “Преобразете за нея трона є, да видим дали тя ще го познае, или не!”

42 . И когато тя дойде, бе казано: “Такъв ли е твоят трон?” Рече тя: “Прилича на него.” [Сулайман си каза:] “Знанието ни бе дарено преди нея и бяхме отдадени на Аллах.”

43 . А тя бе отклонена от онова, на което служеше вместо на Аллах. Тя наистина бе от хора-неверници.

44 . Рече є се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за вир, и оголи глезените си. Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец от кристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман се отдавам на Аллах, Господа на световете.”

45 . При самудяните пратихме брат им Салих: “Служете на Аллах!” И ето ги ­ две групи, които враждуват!

46 . Рече: “О, народе мой, защо избързвате със злината преди добрината? Защо не помолите Аллах за опрощение, та да бъдете помилвани?”

47 . Рекоха: “Предчувстваме злочестие от теб и от онези, които са с теб.” Рече: “Вашето злочестие е при Аллах. Да, вие сте хора изпитвани.”

48 . И имаше в града деветима, които сееха развала по земята и не се поправяха.

49 . Рекоха: “Да се закълнем в Аллах, че през нощта ще нападнем Салих и неговите хора, после ще речем на ближните му: “Не присъствахме при гибелта на хората му. Ние говорим истината.”

50 . И лукавстваха те с умисъл, но провалихме Ние тяхното лукавство, без да усетят.

51 . И виж какъв бе краят на лукавството им ­ унищожихме тях и техния народ ­ всички!

52 . Ето домовете им ­ в руини, защото угнетяваха. В това има знамение за хора знаещи.

53 . И спасихме онези, които вярваха и се бояха.

54 . И рече Лут на своя народ: “Нима вършите скверността, въпреки че се виждате?

55 . Нима ходите със страст при мъжете вместо при жените? Да, вие сте хора невежи.”

56 . А отговорът на народа му бе само да кажат: “Прогонете рода на Лут от нашето селище. Те били хора, които се пазят чисти.”

57 . И спасихме него и неговото семейство освен жена му. Отредихме тя да бъде от оставащите.

58 . И изсипахме отгоре им дъжд [от нажежени камъни]. И колко лош е дъждът за предупредените!

59 . Кажи [о, Мухаммад]: “Слава на Аллах и мир за Неговите раби, които Той е избрал! Аллах ли е по-добър, или онези, с които Го съдружават?

60 . Или Онзи, Който сътвори небесата и земята, и изсипва за вас вода от небето, и чрез нея сторваме да израстват прелестни градини? Вие не бихте сторили дърветата им да израстат. И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала те са хора отклонени.

61 . Или Онзи, Който направи земята устойчива и прокара през нея реки, и направи там непоклатими планини, и направи между двете морета преграда? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала повечето от тях не знаят.

62 . Или Онзи, Който откликва на бедстващия, ако Го позове, и премахва злото, и ви сторва наследници на земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Ала вие рядко се поучавате!

63 . Или Онзи, Който ви напътва в тъмнините на сушата и на морето, и Който изпраща ветровете като блага вест преди Своята милост? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Превисоко е Аллах над онова, с което Го съдружават!”

64 . Или Онзи, Който начева творението, после го повтаря, и Който ви дава препитание от небето и от земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Кажи: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”

65 . Кажи: “Никой на небесата и на земята не знае неведомото, освен Аллах. И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени.

66 . Да, липсва им знание за отвъдния живот. Да, те се съмняват в него и за него са слепи.

67 . И казват неверниците: “Нима след като станем пръст, ние и бащите ни, нима наистина ще бъдем извадени [от гробовете]?

68 . Вече ни бе обещано това, на нас и на бащите ни, по-рано. Това са само легенди на предците.”

69 . Кажи: “Вървете по земята и вижте какъв е краят на престъпниците!”

70 . И не скърби заради тях, и не се притеснявай от тяхното коварство!

71 . И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

72 . Кажи: “Възможно е вече да е след вас нещо от онова [мъчение], за което избързвате.”

73 . Твоят Господ е владетел на благодат за хората, ала повечето от тях са непризнателни.

74 . Твоят Господ знае какво потулват сърцата им и какво разкриват.

75 . И няма нищо, нито на небето, нито на земята, без да е в ясна книга.

76 . Този Коран разказва на синовете на Исраил за повечето от онова, по което са в разногласие.

77 . Той е напътствие и милост за вярващите.

78 . Твоят Господ ще отсъди помежду им със Своето решение. Той е Всемогъщия, Всезнаещия.

79 . И се уповавай на Аллах! Ти имаш явната истина.

80 . Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите да чуят зова, щом обърнат гръб.

81 . И не можеш да изведеш слепите от заблудата им. Ще те чуят само тези, които вярват в Нашите знамения. Тези са отдадените на Аллах.

82 . O söz, başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.

83 . И един Ден ще съберем от всяка общност група от онези, които взимат за лъжа Нашите знамения, и ще бъдат водени вкупом.

84 . Щом пристигнат, Той ще каже: “Нима взехте за лъжа Моите знамения, въпреки че не ги проумявахте?” Или: “Какво сте извършили?”

85 . И ще се сбъдне срещу тях словото, защото угнетяваха, а те не ще проговорят.

86 . Не виждат ли, че Ние сторихме нощта, за да си почиват в нея, и деня ­ светъл? В това има знамения за хора вярващи.

87 . И един Ден ще се протръби с Рога, и ще се ужасят всички на небесата и всички на земята, освен онези, за които Аллах пожелае. И всички ще дойдат при Него покорни.

88 . И ще видиш планините ­ мислиш ги неподвижни, а те отминават, както облаците отминават. Сторено е от Аллах, Който всяко нещо прави съвършено... Той е сведущ за делата ви.

89 . Които дойдат с добрина, ще имат по-голяма от нея. И пред ужаса на този Ден ще имат сигурност.

90 . А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

91 . Повелено ми бе да служа единствено на Господа на този град [Мека], който Той обяви за свещен и Негово е всяко нещо, и бе ми повелено да съм от отдадените на Аллах,

92 . и да чета Корана. Който се напътва, за себе си се напътва. А на когото се заблуждава, кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само предупредител.”

93 . И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете. Твоят Господ не подминава делата ви.”

 

 

 

In this page you can listen Сура Мравките (Ан-Намл) in English, Сура Мравките (Ан-Намл) and read and download Сура Мравките (Ан-Намл) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Мравките (Ан-Намл) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Мравките (Ан-Намл) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top