Сура Йа Син (Йа Син) ( 83 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Йа. Син.

2 . Кълна се в мъдрия Коран!

3 . [О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците

4 . по правия път ­

5 . низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

6 . за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.

7 . Сбъдна се словото за повечето от тях ­ те не са вярващи,

8 . и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с вдигната глава.

9 . И сложихме пред тях ограда, и зад тях ­ ограда, и ги затулихме, та не виждат.

10 . И е все едно дали ги предупреждаваш или не ги предупреждаваш, те не вярват.

11 . Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и в уединение се страхува от Всемилостивия. Благовествай го за опрощение и щедра награда!

12 . Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.

13 . И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!

14 . Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети и рекоха: “Наистина сме изпратени при вас.”

15 . Рекоха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”

16 . Рекоха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.

17 . Наш дълг е само ясното послание.”

18 . Рекоха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”

19 . Рекоха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”

20 . И дойде мъж от другия край на града ­ устремен. Рече: “О, народе мой, последвайте пратениците!

21 . Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!

22 . И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?

23 . Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.

24 . Тогава ще съм в явна заблуда.

25 . Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”

26 . Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моят народ

27 . как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!”

28 . И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.

29 . Бе само един Вик и ето ги ­ изпепелени!

30 . О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.

31 . Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.

32 . А всички при Нас ще бъдат доведени.

33 . И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.

34 . И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,

35 . за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?

36 . Пречист е Онзи, Който сътвори по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!

37 . И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги ­ в мрак!

38 . И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

39 . И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.

40 . Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.

41 . И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Ковчег.

42 . И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.

43 . И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,

44 . освен по милост от Нас и за временна наслада.

45 . И когато им се рече: “Бойте се от онова, което е било преди вас и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,

46 . и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.

47 . И когато им се рече: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”

48 . И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

49 . Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.

50 . И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.

51 . И ще се протръби с Рога, и ето ги ­ от гробовете към своя Господ се втурват!

52 . Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”

53 . Ще е само един Вик и ето ги ­ всички при Нас доведени!

54 . Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

55 . Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.

56 . Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.

57 . Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.

58 . [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ.

59 . Отделете се Днес, о, престъпници!

60 . Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.

61 . А на Мен да служите! Това е правият път.

62 . Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?

63 . Това е Адът, който ви бе обещан.

64 . Горете Днес в него, защото бяхте неверници!

65 . Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.

66 . И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?

67 . И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.

68 . И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?

69 . [Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,

70 . за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците.

71 . Нима не виждат, че измежду онова, което Ние сътворихме за тях, създадохме добитък, а те го владеят?

72 . И им го подчинихме ­ от него са ездитните им животни и от него ядат.

73 . И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?

74 . И вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.

75 . Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].

76 . И да не те наскърбяват словата им! Ние най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.

77 . Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го ­ явен противник!

78 . И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

79 . Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява.

80 . Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво и ето ви ­ от него палите!”

81 . А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.

82 . Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.

83 . Пречист е Онзи, в Чиито Ръце е владението на всяко нещо и при Когото ще бъдете върнати!

 

 

 

In this page you can listen Сура Йа Син (Йа Син) in English, Сура Йа Син (Йа Син) and read and download Сура Йа Син (Йа Син) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Йа Син (Йа Син) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Йа Син (Йа Син) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top