Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) ( 182 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Кълна се в строените в редици

2 . и в гонещите с решимост,

3 . и в четящите Напомнянето [ангели] ­

4 . вашият Бог е единственият ­

5 . Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, и Господът на изгревите.

6 . Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди

7 . и го опазваме от всички непокорни сатани,

8 . за да не могат да чуят нищо от върховните небеса, и са замеряни от всички страни

9 . за пропъждане, и за тях има постоянно мъчение,

10 . освен който долови слово [от ангелите] и тогава го последва изгарящ пламък.

11 . И ги попитай [неверниците] какво мислят ­ те ли са по-трудни за сътворяване, или другите, които сътворихме! Тях сътворихме от лепнеща глина.

12 . Да, ти се удиви, а те се подиграват.

13 . И когато ги поучават, те не се поучават.

14 . И когато видят знамение, те се присмиват.

15 . И казват: “Това е само явна магия.

16 . Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?

17 . А нима и древните ни предци?”

18 . Кажи: “Да! И ще бъдете унизени.”

19 . То ще е само един Вик и ето ги ­ проглеждат!

20 . И ще кажат: “О, горко ни! Това е Съдният ден.”

21 . А стигна ли до теб вестта за спорещите, когато се покатериха в светилището?

22 . Те влязоха при Дауд и той се уплаши от тях. Рекоха: “Не се страхувай! Ние сме двама спорещи, единият от които ощети другия. Отсъди между нас с истината и не бъди угнетител, и ни насочи по правия път!”

23 . [Единият рече:] “Това е моят брат. Той има деветдесет и девет овци, а пък аз имам само една овца. И рече: “Повери ми я!” И ме надви в спора.”

24 . Рече [Дауд]: “Угнетил те е, като е добавил твоята овца към своите овци. Мнозина от съдружниците се потискат един друг, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, ала малцина са те.” И разбра Дауд, че Ние само го изпитвахме, и помоли своя Господ за опрощение, и падна, свеждайки чело до земята в суджуд, и се разкая.

25 . И му опростихме това. При Нас той е приближен и има прекрасна обител.

26 . О, Дауд, Ние наистина те сторихме наместник на земята, затова отсъждай между хората с истината и не следвай страстта, та да не те отклони от пътя на Аллах! За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово мъчение, защото са забравили Деня на равносметката.

27 . И не сътворихме Ние небето и земята, и всичко между тях напразно, както си мислят неверниците. Горко на неверниците от Огъня!

28 . Нима ще сторим онези, които вярват и вършат праведни дела, да са като сеещите развала по земята? И нима ще сторим богобоязливите да са като разпътните?

29 . Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммад] ­ благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора...

30 . И на Дауд дарихме Сулайман. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас.

31 . Един следобед му бяха показани бързоноги коне, чаткащи с копита.

32 . И рече: “Заради любовта към благата пренебрегнах споменаването на моя Господ, докато [слънцето] се скри зад покривалото [на нощта].

33 . Върнете ги при мен!” И започна да сече краката и шиите им.

34 . Да, така Ние постъпваме с престъпниците.

35 . Когато им се рече: “Няма друг бог освен Аллах!”, те се възгордяваха.

36 . И казваха: “Нима ще изоставим боговете си заради един луд поет?”

37 . Да, той донесе истината и потвърди пратениците.

38 . Непременно ще вкусите болезненото мъчение ­

39 . ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

40 . Но не и за преданите раби на Аллах.

41 . За тях ще има знайно препитание ­

42 . плодове. И ще са удостоени

43 . в Градините на блаженството,

44 . на престоли един срещу друг.

45 . Ще им поднасят чаши от извор

46 . кристален, приятен за пиещите.

47 . От него нито боли глава, нито се опияняват.

48 . При тях ще има жени с целомъдрен поглед, с прелестни очи,

49 . сякаш са скрити бисери.

50 . Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се разпитват.

51 . Ще рече един от тях: “Аз имах приятел,

52 . който казваше: “Нима наистина си от повярвалите?

53 . Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще има за нас възмездие?”

54 . Рече: “Ще надзърнете ли?”

55 . И надзърна, и го видя в средата на Ада.

56 . Рече: “Кълна се в Аллах, ти едва не ме погуби.

57 . И ако не бе благодатта на моя Господ, щях да съм доведен [с теб].

58 . А нали ние [вярващите] не ще умрем

59 . освен първата ни смърт, и не ще бъдем наказани?”

60 . Това е великото спасение.

61 . За такова дейните да действат!

62 . Дали това е по-добро за пребивание, или при дървото Зокум?

63 . Сторихме го изпитание за угнетителите.

64 . То е дърво, изникващо от дъното на Ада.

65 . Плодовете му са като главите на сатаните.

66 . А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите.

67 . После към това ще им се примесва питие от вряща вода.

68 . После тяхното завръщане е към Ада.

69 . Те завариха бащите си заблудени

70 . и въпреки това се впуснаха по техните следи.

71 . А преди тях повечето от древните бяха в заблуда.

72 . И изпращахме сред тях предупредители.

73 . И виж какъв бе краят на предупреждаваните,

74 . но не и за преданите раби на Аллах!

75 . И Нух Ни призова. И как прекрасно откликваме!

76 . И спасихме него и семейството му от огромното бедствие.

77 . И сторихме неговите потомци да просъществуват.

78 . И оставихме за него спомен сред сетните.

79 . Мир за Нух сред народите!

80 . Така награждаваме Ние благодетелните.

81 . Той бе един от Нашите вярващи раби.

82 . После издавихме другите.

83 . И сред неговите последователи бе Ибрахим.

84 . Как се яви пред своя Господ с чисто сърце.

85 . Рече той на своя баща и на своя народ: “На какво служите?

86 . Нима искате лъжливи богове вместо Аллах?

87 . И какво мислите за Господа на световете?”

88 . И отправи поглед към звездите.

89 . И рече: “Аз съм болен.”

90 . А те му обърнаха гръб и си отидоха.

91 . А те му обърнаха гръб и си отидоха.

92 . Какво ви е, та не говорите?”

93 . И се наведе над тях, и ги удари с десница.

94 . [И щом видяха боговете си потрошени,] отидоха при него забързани.

95 . Рече: “Нима служите на онова, което вие сте издялали?

96 . А Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.”

97 . Рекоха: “Издигнете за него клада и го хвърлете в пламъците!”

98 . Замислиха коварство спрямо него, но Ние сторихме те да са унизените.

99 . И рече [Ибрахим]: “Отивам при моя Господ. Той ще ме напъти.

100 . Господи мой, дари ме с праведни потомци!”

101 . И го благовестихме за смирен син.

102 . И когато порасна, и започна да ходи с него, той рече: “О, синко мой, сънувах, че трябва да те заколя. Какво ще кажеш?” Рече: “О, татко мой, прави, каквото ти е повелено! Ще откриеш, ако Аллах е пожелал, че съм от търпеливите.”

103 . И когато двамата се подчиниха, и той го положи по лице,

104 . Ние му извикахме: “О, Ибрахим,

105 . ти изпълни съня.” Така награждаваме Ние благодетелните.

106 . Това е явното изпитание.

107 . И за него дадохме в замяна голямо жертвено животно.

108 . И оставихме за него спомен сред сетните.

109 . Мир за Ибрахим!

110 . Така награждаваме Ние благодетелните.

111 . Той бе от Нашите вярващи раби.

112 . И го възрадвахме за Исхак ­ про-рок от праведниците.

113 . И благословихме него и Исхак. А сред техните потомци имаше и благодетелни, и явни угнетители на себе си.

114 . И въздарихме Муса и Харун [с пророчеството].

115 . И спасихме и тях, и народа им от огромното бедствие.

116 . И им помогнахме, и те бяха победителите.

117 . И дадохме на двамата разясняващото Писание.

118 . И ги насочихме по правия път.

119 . И оставихме за тях спомен сред сетните.

120 . Мир за Муса и Харун!

121 . Мир за Муса и Харун!

122 . Двамата бяха от Нашите вярващи раби.

123 . И Илйас бе от пратениците.

124 . Рече той на своя народ: “Не се ли боите?

125 . Нима призовавате Баал, а изоставяте Най-прекрасния Творец ­

126 . Аллах, вашия Господ и Господа на древните ви предци?”

127 . Но го взеха за лъжец и затова те ще бъдат доведени [в Ада],

128 . но не и преданите раби на Аллах.

129 . И оставихме за него спомен сред сетните.

130 . Мир за рода на Иляс!

131 . Така награждаваме Ние благодетелните.

132 . Şüphesiz o, Bizim mü'min olan kullarımızdandı.

133 . И Лут бе от пратениците

134 . Спасихме него и семейството му ­ всички

135 . освен [жена му ­ ] една старица, която бе сред оставащите.

136 . После изтребихме другите.

137 . А вие минавате покрай тях сутрин

138 . и вечер. Не ще ли проумеете?

139 . И Юнус бе от пратениците.

140 . Избяга той на натоварен кораб.

141 . И жребий хвърлиха, и той бе от губещите.

142 . И го глътна китът, и заслужи порицание.

143 . И ако не бе от възхваляващите,

144 . щеше да прекара в корема му до Деня, когато ще бъдат те възкресени.

145 . Но го изхвърлихме изтощен на голия бряг.

146 . И сторихме над него да израсте дърво [с широки листа] като тиква.

147 . И го изпратихме при сто хиляди души, дори повече.

148 . И повярваха те, и ги оставихме да се наслаждават до време.

149 . И ги питай [о, Мухаммад] какво мислят ­ нима за твоя Господ са дъщерите, а за тях ­ синовете?

150 . И ги питай [о, Мухаммад] какво мислят ­ нима за твоя Господ са дъщерите, а за тях ­ синовете?

151 . Ала не! Те изричат своя измислица:

152 . “Аллах роди.” Те наистина са лъжци.

153 . Нима Той предпочете дъщерите пред синовете?

154 . Какво ви е, та така отсъждате?

155 . Не ще ли се поучите?

156 . Или имате явен довод?

157 . Тогава донесете вашето писание, ако говорите истината!

158 . И измислиха родство между Него и джиновете. А джиновете знаят, че ще бъдат доведени [за равносметка].

159 . Пречист е Аллах от онова, което Му приписват тези,

160 . но не и преданите раби на Аллах!

161 . И вие [о, неверници], и онова, на което служите,

162 . никого не можете да изкусите срещу Него ­

163 . освен онези, които ще горят в Ада.

164 . [Ангелите казват:] “Всеки от нас има свое определено място.

165 . Наистина ние сме строените в редици

166 . Наистина ние сме строените в редици

167 . И [преди теб, о, Мухаммад, неверниците] казваха:

168 . “Ако имахме и ние писание като предците,

169 . щяхме да сме предани раби на Аллах.”

170 . [А когато дойде при тях,] не повярваха в него, но ще узнаят.

171 . Още преди казахме на нашите раби-пратеници,

172 . че именно те ще са подкрепените

173 . и че именно Нашето войнство ще победи.

174 . И се отвърни от тях за определен срок!

175 . И ги наблюдавай, скоро и те ще видят!

176 . Нима за Нашето мъчение бързат?

177 . Ала спусне ли се то над домовете им, ще е лош денят за увещаваните.

178 . И се отвърни от тях за определен срок!

179 . И ги наблюдавай, скоро и те ще видят!

180 . Пречист е твоят Господ, Господът на мощта, от онова, което Му приписват!

181 . Мир за пратениците!

182 . И слава на Аллах, Господа на световете!

 

 

 

In this page you can listen Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) in English, Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) and read and download Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top