Сура Сад (Сад) ( 88 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Сад. Кълна се в Корана, носещ напомняне!

2 . Ала неверниците тънат в надменност и противене.

3 . Колко поколения погубихме преди тях! И стенеха те, но вече не бе време за спасение.

4 . И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Този е магьосник-измамник.

5 . Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително.”

6 . И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява.

7 . Не сме чували за това в последната религия. То е само измислица.

8 . Нима на него измежду нас е низпослано Напомнянето?” Да, съмняват се в Моето Напомняне. Но те все още не са вкусили Моето мъчение.

9 . И нима при тях са съкровищниците с милостта на твоя Господ ­ Всемогъщия, Даряващия?

10 . Или е тяхно владението на небесата и на земята, и на всичко между тях? Тогава да се възкачат по пътищата към небесата!

11 . Те са някакво там разгромено войнство от съюзници.

12 . Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и Фараонът ­ владетелят на войските,

13 . и народът на Лут, и самудяните, и обитателите на Горичката. Те бяха съюзени.

14 . Всеки отричаше пратениците и затова се изпълни Моето наказание.

15 . И тези ги очаква само един Вик, за който няма отсрочка.

16 . И казват: “Господи, ускори нашия дял преди Деня на равносметката!”

17 . [О, Мухаммад] търпи онова, което изричат! И си спомни за нашия раб Дауд ­ притежателя на силата! Той винаги се обръщаше към Нас.

18 . Накарахме Ние планините да прославят с него вечер и в зори.

19 . И птиците насъбрани ­ всички му се подчиниха.

20 . И укрепихме неговото царство, и му дадохме мъдростта, и точното отсъждане.

21 . А стигна ли до теб вестта за спорещите, когато се покатериха в светилището?

22 . Те влязоха при Дауд и той се уплаши от тях. Рекоха: “Не се страхувай! Ние сме двама спорещи, единият от които ощети другия. Отсъди между нас с истината и не бъди угнетител, и ни насочи по правия път!”

23 . [Единият рече:] “Това е моят брат. Той има деветдесет и девет овци, а пък аз имам само една овца. И рече: “Повери ми я!” И ме надви в спора.”

24 . [Единият рече:] “Това е моят брат. Той има деветдесет и девет овци, а пък аз имам само една овца. И рече: “Повери ми я!” И ме надви в спора.”

25 . И му опростихме това. При Нас той е приближен и има прекрасна обител.

26 . О, Дауд, Ние наистина те сторихме наместник на земята, затова отсъждай между хората с истината и не следвай страстта, та да не те отклони от пътя на Аллах! За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово мъчение, защото са забравили Деня на равносметката.

27 . И не сътворихме Ние небето и земята, и всичко между тях напразно, както си мислят неверниците. Горко на неверниците от Огъня!

28 . Нима ще сторим онези, които вярват и вършат праведни дела, да са като сеещите развала по земята? И нима ще сторим богобоязливите да са като разпътните?

29 . Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммад] ­ благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора...

30 . И на Дауд дарихме Сулайман. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас.

31 . Един следобед му бяха показани бързоноги коне, чаткащи с копита.

32 . И рече: “Заради любовта към благата пренебрегнах споменаването на моя Господ, докато [слънцето] се скри зад покривалото [на нощта].

33 . Върнете ги при мен!” И започна да сече краката и шиите им.

34 . Вече изпитахме Сулайман. И на неговия престол сложихме [чуждо] тяло. После той се разкая.

35 . Рече: “Господи мой, опрости ме и ми дай власт, с която да не бъде удостоен никой след мен! Наистина Ти си Даряващия.”

36 . И му подчинихме вятъра леко да духа според неговата повеля, където поиска.

37 . И сатаните ­ едни да строят, други да се гмуркат,

38 . а трети ­ вързани в окови...

39 . Това е Нашият дар [за теб, о, Сулайман], облагодетелствай, или се въздържай безмерно!

40 . И той при Нас е от приближените, и има прекрасна обител.

41 . И спомни си Нашия раб Айюб. Той позова своя Господ: “Сатаната ми причини беда и мъчение.”

42 . [Аллах рече:] “Тропни с крак! И ще имаш [вода] за миене, студена за пиене.”

43 . И му дарихме [отново] неговото семейство, и още толкова заедно с тях ­ милост от Нас и поука за разумните хора.

44 . “И вземи в длан снопче сламки, и удари с него, и не нарушавай клетвата си!” И наистина го намерихме търпелив. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас.

45 . И спомни си Нашите раби Ибрахим и Исхак, и Якуб ­ притежатели на сила и прозорливост!

46 . И ги пречистихме, за да си спомнят винаги Дома [на отвъдното].

47 . И те са при Нас сред добрите избраници.

48 . И спомни си Исмаил и ал-Ясаа, и Зу-л-Кифл! И те са сред добрите.

49 . Това е напомняне. За богобоязливите има прекрасна обител ­

50 . Това е напомняне. За богобоязливите има прекрасна обител ­

51 . Облегнати там, пожелават разни плодове и питиета.

52 . И ще има при тях връстнички с целомъдрен поглед.

53 . И ще има при тях връстнички с целомъдрен поглед.

54 . Това е Нашата награда. Няма тя изчерпване.”

55 . Така е! А за престъпилите има злощастно завръщане ­

56 . Адът, в който ще горят. И колко лош е за постеля той!

57 . Така е! И нека вкусят това ­ вряща вода и гной!

58 . И други [мъчения] от същия вид.

59 . “Това е тълпа, нахълтала заедно с вас. Няма поздрав за тях. Те ще горят в Огъня.”

60 . Ще отвърнат: “Не, за вас няма поздрав. Вие ни навлякохте това. И колко лошо е то за обиталище!”

61 . Ще рекат: “Господи наш, за онзи, който ни навлече това, надбави двойно мъчение в Огъня!”

62 . И ще рекат [за вярващите]: “Защо не виждаме [сред нас] хора, които смятахме за злосторници?

63 . Тогава им се подигравахме или не ги забелязвахме.”

64 . Такава е истината за свадата между обитателите на Огъня.

65 . Кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само предупредител. Няма друг бог освен Аллах, Единосъщия, Покоряващия,

66 .     Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемогъщия, Многоопрощаващия!”

67 . Кажи: “[Коранът ­] това е велико известие,

68 . от което вие се отвръщате.

69 . Нямах знание за най-върховните на небесата [ангели] как спорят.

70 . Разкрива ми се само, че съм явен предупредител.”

71 . Твоят Господ рече на ангелите: “Ще сътворя Аз човек от глина.

72 .     И когато го завърша, и му вдъхна от Своя дух, сведете чела до земята пред него!”

73 . И се поклониха ангелите всички вкупом,

74 . освен Иблис. Той се възгордя и стана от неверниците.

75 . Рече [Аллах]: “О, Иблис, какво ти попречи да се поклониш на онова, което сътворих със Своите Ръце? Възгордя ли се, или си високопоставен?”

76 . Рече: “Аз съм по-добър от него. Мен Ти сътвори от огън, а него сътвори от глина.”

77 . Рече: “Тогава излез от Рая! Ти си прокуден.

78 . И над теб ще тегне Моето проклятие до Съдния ден.”

79 . Рече: “Господи, дай ми отсрочка до Деня, когато ще бъдат възкресени!”

80 . Рече: “Ще си сред отсрочените

81 . до определения Ден.”

82 . Рече [Иблис]: “Кълна се в Твоята мощ, аз непременно ще ги изкушавам всички,

83 . освен Твоите предани раби сред тях.”

84 . Рече [Аллах]: “Истина е, само истината казвам ­

85 . непременно ще напълня Ада с теб и всички от тях, които те последват.”

86 . Кажи [о, Мухаммад]: “Не моля от вас отплата за това и не съм от онези, които добавят от себе си.”

87 . Това е само Напомняне за световете.

88 . След време ще узнаете вестите в него.

 

 

 

In this page you can listen Сура Сад (Сад) in English, Сура Сад (Сад) and read and download Сура Сад (Сад) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Сад (Сад) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Сад (Сад) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top