Сура Украсата (Аз-Зухруф) ( 89 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Ха. Мим.

2 . Кълна се в ясната Книга.

3 . Ние я сторихме Коран на арабски, за да проумеете.

4 . Той е в Книгата-майка при Нас ­ възвисен, мъдър.

5 . Нима ще ви лишим от Напомнянето, защото сте хора престъпващи?

6 . И колко пророци изпратихме сред предците!

7 . И не е идвал при тях пророк, без да му се подиграят.

8 . И погубихме по-силни от тях. Отминаха много примери с предците.

9 . И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, ще рекат: “Сътворил ги е Всемогъщия, Всезнаещия,

10 . И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, ще рекат: “Сътворил ги е Всемогъщия, Всезнаещия,

11 . И Който изсипва от небето вода с мярка, и съживява с нея мъртвата земя.  Така ще бъдете извадени [от гробовете].

12 . И Който сътвори всички видове, и направи за вас от корабите и от добитъка онова, с което пътувате,

13 .     за да се настанявате на гърбовете им и да споменавате благодатта на вашия Господ, щом се настаните върху тях, и да казвате: “Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме неспособни за това.

14 . При нашия Господ ще се завърнем.”

15 . И Му приписаха [неверниците] част от Неговите раби. Човекът е явен неблагодарник.

16 . Нима от онова, което е сътворил, Той си взе дъщери, а на вас дари синовете?

17 . И когато известят някого от тях за раждането на онова, което той приписва на Аллах, лицето му помрачнява и спотайва печал.

18 . Нима [Му приписват] онези, които израстват сред накити и в спора са безсилни?

19 . Те сметнаха за женски ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.

20 . И казват: “Ако Всемилостивия пожелаеше, нямаше да им служим [на идолите].”  Те нямат знание за това, а само съчиняват.

21 . Или им дадохме друга книга преди това, та към нея се придържат?

22 . Не! Рекоха: “Заварихме предците си с религия. И ние по техните стъпки вървим.”

23 . И така, преди теб не изпратихме в никое селище предупредител, без живеещите там в доволство да рекат: “Заварихме предците си с религия и ние техните стъпки следваме.

24 . И така, преди теб не изпратихме в никое селище предупредител, без живеещите там в доволство да рекат: “Заварихме предците си с религия и ние техните стъпки следваме.

25 . И им отмъстихме. И виж какъв бе краят на отричащите!

26 . Ибрахим рече на своя баща и на своя народ: “Аз отхвърлям това, на което служите,

27 . а [служа] само на Онзи, Който ме е създал. Той ще ме напъти.”

28 . И стори Той това слово да остане у неговите потомци, за да се върнат [към него].

29 . Да, на тези [неверници] и на техните предци дадох да се насладят, докато при тях дойде истината и явен пратеник.

30 . И щом истината дойде при тях, рекоха: “Това е магия. Ние не вярваме в нея.”

31 . И рекоха: “Защо този Коран не бе низпослан на някой големец от двете селища?”

32 . Нима те разпределят милостта на твоя Господ? Ние разпределяме помежду им тяхното препитание в земния живот и въздигаме едни от тях над други, та едните да се възползват от другите. А милостта на твоя Господ е по-добро от онова, което те трупат.

33 . Ако не бе [опасността] хората да станат общност от [неверници], щяхме да направим за онези, които не вярват във Всемилостивия ­ за домовете им ­ от сребро покриви и стълбища, по които да се изкачват,

34 . и [сребърни] врати за домовете им, и престоли, на които да се облягат,

35 . и украса. Но всичко това е само насладата на земния живот. А отвъдният при твоя Господ е за богобоязливите.

36 . А за онзи, който се отдръпва от напомнянето на Всемилостивия, определяме един сатана, той да му е приятел.

37 . Тези [сатани] ги възпират от пътя, а те мислят, че са напътени.

38 . А когато се яви той пред Нас, казва [на сатаната]: “Ах, да имаше между мен и теб разстояние, колкото от изток до запад! Колко лош приятел си бил!”

39 . И не ще ви е от полза Днес съучастието в мъчението, щом бяхте угнетители.

40 . Нима ти [о, Мухаммад] ще накараш глухия да чуе или ще напътиш слепия и онзи, който е в явна заблуда?

41 . И да те приберем, Ние ще им отмъстим.

42 . Или ще ти покажем онова, с което ги заплашвахме. Ние имаме надмощие.

43 . И се придържай към откровението, което ти бе разкрито! Ти си на правия път.

44 . То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани.

45 . И питай онези от Нашите пратеници, които изпратихме преди теб, дали сме сторвали Ние други богове, на които да се служи, вместо на Всемилостивия!

46 . И Муса изпратихме с Нашите знамения при Фараона и знатните му хора, и той рече: “Аз съм пратеник от Господа на световете.”

47 . И когато им донесе Нашите знамения, те им се подиграха.

48 . Biz onlara biri ötekinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Belki dönerler diye, onları azapla yakalayıverdik.

49 . И рекоха: “О, вълшебнико, позови за нас своя Господ за онова, което ти е обещал! И непременно ще се напътим.”

50 . И когато отмахнахме от тях мъчението, ето ги ­ нарушиха обещанието!

51 . И призова Фараонът своя народ, и рече: “О, народе мой, нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези реки, течащи край мен? Нима не виждате?

52 . Нима не съм по-добър от този, който е слаб и едвам обяснява?

53 . И защо не му бяха дарени гривни от злато или защо не дойдоха ангелите с него за подкрепа?”

54 . И така подведе той своя народ, и те му се покориха. Наистина бяха нечестиви хора.

55 . И когато Ни разгневиха, им отмъстихме и ги издавихме всичките.

56 . И ги сторихме поука и пример за идните.

57 . И когато синът на Мариам бе даден за пример, ето ­ твоят народ му се подигра!

58 . И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той [Иса]?” Дадоха ти го само за спор. Да, те са заядлив народ.

59 . Той е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го сторихме пример за синовете на Исраил.

60 . И ако пожелаехме, щяхме да сторим ангели вместо вас да останат на земята.

61 . Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в него, и Ме следвайте! Това е правият път.

62 . И сатаната да не ви отклони! Той е ваш явен враг.

63 . И когато Иса донесе ясните знаци, рече: “Дойдох при вас с мъдростта и за да ви обясня част от онова, по което сте в разногласие! Затова бойте се от Аллах и ми се покорете!

64 .             Аллах е моят Господ и вашият Господ. Затова единствено на Него служете! Това е правият път.”

65 . Но групите сред тях изпаднаха в разногласие [относно Иса]. Горко на угнетителите от мъчение в болезнения Ден!

66 . Нима очакват друго освен Часът да дойде при тях внезапно, без да усетят?

67 . В този Ден приятелите ще са врагове един на друг освен богобоязливите.

68 . “О, раби Мои, Днес няма страх за вас и не ще скърбите!

69 . Вие, които повярвахте в Нашите знамения и бяхте мюсюлмани ­

70 . влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!”

71 . Ще бъдат обслужвани с блюда от злато и с чаши, и ще има в тях, каквото душите поискат, и каквото радва очите. Там ще пребивавате вечно.

72 . Това е Раят, който ви е оставен в наследство заради вашите дела!

73 . Има там за вас много плодове, от които ще ядете.

74 . Престъпниците ще пребивават вечно в мъчението на Ада.

75 . То не ще бъде облекчено и ще ги обземе отчаяние.

76 . Не ги угнетихме Ние, а те себе си угнетяваха.

77 . Не ги угнетихме Ние, а те себе си угнетяваха.

78 . Донесохме ви истината, ала повечето от вас мразят истината.

79 . Нима [неверниците] нещо друго са решили? Но Ние също сме решили.

80 . Или смятат, че не чуваме техните тайни и скришните им беседи? Да, и Нашите пратеници [-ангели] при тях [всичко] записват.

81 . Кажи [о, Мухаммад]: “Ако Всемилостивия имаше син, Аз щях да съм първият от поклонниците.

82 . Пречист е Господът на небесата и на земята, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!”

83 . Остави ги да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

84 . Той е Богът на небето и Богът на земята. Той е Премъдрия, Всезнаещия.

85 . Да бъде благословен Онзи, Чието е владението на небесата и на земята, и на всичко между тях! При Него е знанието за Часа и при Него ще бъдете върнати.

86 . А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.

87 . И ако ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: “Аллах!” Как тогава биват подлъгвани?

88 . И словата му: “О, Господи мой, тези са хора невярващи!...”

89 . Отдръпни се от тях [о, Мухаммад] и кажи: “Мир!” Те ще узнаят.

 

 

 

In this page you can listen Сура Украсата (Аз-Зухруф) in English, Сура Украсата (Аз-Зухруф) and read and download Сура Украсата (Аз-Зухруф) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Украсата (Аз-Зухруф) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Украсата (Аз-Зухруф) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top