Сура Димът (Ад-Духан) ( 59 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Ха. Мим.

2 . Кълна се в ясната Книга.

3 . Низпослахме я Ние в благословена нощ. Ние предупреждаваме.

4 . През нея се решава всяко мъдро дело

5 . по заповед от Нас. Ние пращаме [пратениците] ­

6 . милост от твоя Господ. Той е Всечуващия, Всезнаещия ­

7 .  Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.

8 . Няма друг Бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява ­ вашият Господ и Господът на древните ви предци.

9 . Но те в съмнение се забавляват.

10 . Изчакай Деня, в който небето ще донесе явен дим!

11 . Той ще обгърне хората. “Това е болезнено мъчение.”

12 . [Неверниците ще кажат:] “Господи наш, премахни от Нас мъчението! Ние вече вярваме.”

13 . Как ще са се поучили, когато при тях дойде явен Пратеник,

14 .     а те се отметнаха от него и рекоха: “Той е подучен, луд.”

15 . Ние ще отмахнем за малко мъчението, но пак ще се върнете.

16 . Ние ще отмахнем за малко мъчението, но пак ще се върнете.

17 .     Преди тях изпитахме народа на Фараона, когато при тях дойде достоен пратеник:

18 . “Предайте на мен рабите на Аллах! Аз съм ваш доверен пратеник.”

19 . И не се възгордявайте пред Аллах! Донесох ви явен довод.

20 . И опазил ме моят Господ и вашият Господ, да не ме пребиете с камъни!

21 . А ако не ми вярвате, оставете ме!”

22 . И позова той своя Господ: “Тези хора са престъпници.”

23 . [Аллах каза:] “Върви с Моите раби нощем! Вас ще ви преследват.

24 . И остави морето разцепено! Те са войници, които ще бъдат издавени.”

25 . Колко градини и извори оставиха те,

26 . и ниви, и прекрасни места,

27 . и блаженство, на което се наслаждаваха!

28 . и блаженство, на което се наслаждаваха!

29 . И не ги оплака нито небето, нито земята. И не им бе дадена отсрочка.

30 . И спасихме синовете на Исраил от унизителното мъчение,

31 . от Фараона. Той бе горделивец от престъпващите.

32 . И ги избрахме ­ знаейки ­ да превъзхождат те народите [по тяхно време].

33 . И им дадохме от знаменията онова, в което имаше явно изпитание.

34 . Те [- неверниците] казват:

35 . “Смъртта е само веднъж. И не ще бъдем възкресени.

36 . Доведете нашите предци, ако говорите истината!”

37 . Те ли са по-добри, или народът на Туббаа и онези преди тях? Погубихме ги, защото бяха престъпници.

38 . И не сътворихме напразно небесата и земята, и всичко между тях.

39 . Сътворихме ги само с мъдрост. Ала повечето от тях не знаят.

40 . Денят на разделението е срокът за всички тях.

41 . Денят на разделението е срокът за всички тях.

42 . освен когото Аллах пощади. Той е Всемогъщия, Милосърдния.

43 . Дървото Зокум

44 .     е храната на всеки грешник.

45 . Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите,

46 . сякаш кипи вряща вода.

47 . “Вземете го и го замъкнете в средата на Ада!

48 . После излейте върху главата му от мъчението на врящата вода:

49 . “Вкуси! Нали ти бе могъщият, знатният.”

50 . Това е, в което се съмнявахте.

51 . Богобоязливите ще са на сигурно място ­

52 . сред градини и извори,

53 . ще са облечени в коприна и брокат, един срещу друг.

54 . Така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи.

55 . Така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи.

56 .             Не ще са вкусили там друга освен първата смърт [в земния им живот]. Ще ги опази Той от мъчението на Ада ­

57 . благодат от твоя Господ. Това е великото спасение.

58 . Сторихме го [Корана] лесен ­ на твоя език, за да се поучат.

59 . И чакай! Те също очакват.

 

 

 

In this page you can listen Сура Димът (Ад-Духан) in English, Сура Димът (Ад-Духан) and read and download Сура Димът (Ад-Духан) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Димът (Ад-Духан) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Димът (Ад-Духан) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top