Сура Каф (Каф) ( 45 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 .     Каф. Кълна се в славния Коран.

2 . Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.

3 . Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

4 . Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.

5 . Ала те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и са в недоумение.

6 . Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?

7 . И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове ­

8 . поука и напомняне за всеки покайващ се раб.

9 . И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва,

10 . и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг ­

11 . препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде и възкресението.

12 . Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и самудяните,

13 . и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,

14 . и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа. Всички смятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.

15 . Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват те в новото сътворяване.

16 . Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].

17 . Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела,

18 . Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела,

19 . И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”

20 . И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”

21 . И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].

22 . [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от теб покривалото и твоят поглед Днес е проницателен.”

23 . А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, което е у мен.”

24 . “Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник,

25 . възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,

26 . който прие за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлете в суровото мъчение!”

27 . Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”

28 . Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.

29 . Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

30 . В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”

31 . И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

32 . Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите],

33 . който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка.

34 . “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”

35 . Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.

36 . И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?

37 . Наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце или се вслушва и е свидетел.

38 . Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.

39 . Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!

40 . И през нощта Го прославяй, и след поклоните!

41 . И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!

42 . В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят на възкресението.

43 . Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас е завръщането.

44 . В този Ден земята ще се разцепи над тях ­ забързани. Това е събиране, лесно за Нас.

45 . Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!

 

 

 

In this page you can listen Сура Каф (Каф) in English, Сура Каф (Каф) and read and download Сура Каф (Каф) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Каф (Каф) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Каф (Каф) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top