Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) ( 60 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Кълна се в отвяващите с веене [ветрове]

2 . и в носещите товар [облаци],

3 . и в плаващите с лекота [кораби],

4 . и в разпределящите по повеля [ангели],

5 . че е истина това, което ви е обещано!

6 . И че възмездието ще настъпи.

7 . Кълна се в небето, осеяно с пътища!

8 . Объркани са вашите слова [о, неверници].

9 . Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.

10 . Проклети да са лъжците,

11 . които в бездната [на неверието] нехаят!

12 . които в бездната [на неверието] нехаят!

13 . В този Ден върху Огъня ще бъдат измъчвани.

14 . “Вкусете своето мъчение! Това е, за което бързахте.”

15 . Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори,

16 . ще взимат онова, което им дарява техният Господ. Преди това те вършеха добро ­

17 . малко спяха през нощта

18 . и на развиделяване молеха за опрощение,

19 . и в техните имоти имаше дял за просяка и нуждаещия се.

20 . За убедените на земята има знамения

21 . и в самите вас. Нима не съзирате?

22 . На небето има препитание за вас и там е онова, което ви е обещано.

23 . А то, кълна се в Господа на небето и на земята, е истина, както това, че говорите.

24 . Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?

25 . Влязоха при него и рекоха: “Мир!” Каза: “Мир!” И си рече: “Непознати хора!”

26 . И без да го видят, свърна към своето семейство и дойде с тлъсто [печено] теле,

27 . и им го поднесе. Рече: “Ще похапнете ли?”

28 . И спотаи страх от тях. Рекоха: “Не се страхувай!” И го благовестиха за знаещ син.

29 . И пристъпи жена му с вик, удряйки лицето си, и рече: “Но аз съм бездeтна старица!”

30 . Рекоха: “Тъй каза твоят Господ. Той е Премъдрия, Всезнаещия.”

31 . Рече: “А какво ви е намерението, о, пратеници?”

32 . Рекоха: “Изпратени сме при хора-престъпници,

33 . за да изсипем върху тях камъни от глина,

34 . белязани при твоя Господ за прекаляващите.”

35 . И изведохме Ние само вярващите, които бяха там.

36 . И намерихме там отдадени [на Аллах] само в един дом.

37 . И оставихме там знамение за онези, които се страхуват от болезненото мъчение.

38 . ...И за Муса, когато го изпратихме при Фараона с явен довод.

39 . И се отвърна той със своята опора, и каза: “Магьосник или луд.”

40 . И сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето. Вината бе негова.

41 . И за адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър...

42 . И не остави той нищо, над което премина, без да го превърне в прах.

43 . И за самудяните, когато им бе казано: “Наслаждавайте се до време!”

44 . И се възгордяха пред повелята на техния Господ, [затова] мълнията ги порази, както си гледаха.

45 . И не можаха да се изправят, и не им се помогна.

46 . И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.

47 . И небето изградихме с [Нашата] сила. Ние даваме простор.

48 . И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе!

49 . И от всяко нещо сътворихме двойки, за да се поучите!

50 . Затова към Аллах се устремете! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

51 . И не приемайте друг Бог заедно с Аллах! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

52 . Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник, казваха: “Магьосник или луд.”

53 . Нима си завещаваха това един другиму? Не, ала те са престъпващи хора.

54 . Отвърни се от тях и не ще бъдеш упрекван!

55 . И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.

56 . Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.

57 . Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.

58 . Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата, Всемогъщия.

59 . Угнетителите имат участ като участта на техните другари. Затова да не избързват!

60 . Горко на неверниците в техния Ден, който им е обещан!

 

 

 

In this page you can listen Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) in English, Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) and read and download Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top