Сура Планината (Ат-Тур) ( 49 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Кълна се в Планината

2 . и в Книгата, написана

3 . на разгънат свитък,

4 . и в посещавания Дом,

5 . и във въздигнатия [небесен] свод,

6 . и в препълненото море ­

7 . мъчението на твоя Господ ще настъпи!

8 . Никой не ще го отблъсне

9 . в Деня, когато небето бурно се завърти

10 . и планините силно се разместят.

11 . Горко в този Ден за отричащите,

12 . които в празнословие се забавляват!

13 . В Деня, когато ще бъдат подкарани към огъня на Ада:

14 . “Това е Огънят, който взимахте за лъжа.

15 . Магия ли е това, или не съзирате?

16 . Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

17 . Богобоязливите ще са в градини и в блаженство,

18 . радостни с онова, което им е дарил техният Господ и ги е предпазил техният Господ от мъчението на Ада.

19 . Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

20 . Облегнати на подредени престоли... И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.

21 . Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра ­ ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.

22 . И ще им дарим в изобилие плодове и месо, каквито пожелаят.

23 . Ще си подават там един на друг чаша, от която не ще има нито празнословие, нито подбуда към грях.

24 . И ще им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.

25 . И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се.

26 . Ще рекат: “Бояхме се [от Аллах] и преди, когато бяхме сред своите роднини.

27 . Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение.

28 . Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”

29 . И поучавай [о, Мухаммад]! Ти не си ­ по милост от твоя Господ ­ нито гадател, нито луд.

30 . Или казват: “Ти си поет! Изчакваме превратностите на съдбата.”

31 . Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”

32 . Нима умовете им повеляват това, или са престъпващи хора?

33 . Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те не вярват.

34 . Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те не вярват.

35 . Нима бяха сътворени от нищо, или те са творците?

36 . Или те сътвориха небесата и земята? Не, ала не се убеждават.

37 . Или при тях са съкровищниците на твоя Господ, или те са властващите?

38 . Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека този от тях, който е чул нещо, да донесе явен довод!

39 . Или за Него са дъщерите, а за вас ­ синовете?

40 . Или искаш отплата от тях [о, Мухаммад], та са обременени от дълг?

41 . Или при тях е неведомото и те записват?

42 . Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще са надхитрените.

43 . Или имат друг бог освен Аллах? Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!

44 . И дори да видят отломък, падащ от небето, казват: “Скупчени облаци.”

45 . Остави ги, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени от мълнията!

46 . Деня, когато нито хитрината им ще ги избави, нито ще им се помогне.

47 . А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.

48 . И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!

49 . И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!

 

 

 

In this page you can listen Сура Планината (Ат-Тур) in English, Сура Планината (Ат-Тур) and read and download Сура Планината (Ат-Тур) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Планината (Ат-Тур) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Планината (Ат-Тур) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top