Сура Звездата (Ан-Наджм) ( 62 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Кълна се в звездата, когато залязва,

2 . не се е заблудил вашият спътник [Мухаммад] и не се е отклонил,

3 . и не говори той от себе си.

4 . Това е само откровение, което [му] се разкрива.

5 . Научи го [на него] многосилният [Джибрил],

6 . който има мощ. Той се възправи,

7 . когато бе на най-високия хоризонт,

8 . после се приближи и се спусна,

9 . и бе на разстояние два лъка или по-близо.

10 . Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри.

11 . Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.

12 . Нима ще го оспорвате за онова, което видя?

13 . И отново го видя при друго спускане

14 . до лотосовото дърво на крайния предел,

15 . където е Градината на обителта.

16 . Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива...

17 . И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна.

18 . Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.

19 . А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,

20 . и също - третото [божество] Манат?

21 . Нима за вас е мъжкото, а пък за Него ­ женското?

22 . Това тогава е несправедлив дележ.

23 . Те са само имена, които назовахте вие и предците ви. Аллах не им низпосла довод. [Неверниците] следват само догадката и онова, което душите обичат, въпреки че при тях дойде напътствието от техния Господ.

24 . Или човек притежава всичко, което пожелае?

25 . На Аллах принадлежи и отвъдното, и настоящето.

26 . И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.

27 . Онези, които не вярват в отвъдното, назовават ангелите с женски имена,

28 . без да имат знание за това. Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не заменя истината.

29 . И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашето напомняне, и пожелава само земния живот!

30 . Толкова са достигнали те от знанието. Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае кой е напътеният.

31 . На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното ­

32 . на онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрия в опрощението. Най-добре Той ви знае, и когато ви сътвори от земята, и когато бяхте зародиши в майчините си утроби. Тъй че не самохвалствайте! Най-добре Той знае богобоязливите.

33 . Виждаш ли онзи, който се отвръща

34 . и дава малко, и му се свиди?

35 . Нима той има знание за неведомото и го вижда?

36 . Или не бе известйн за онова, което е в свитъците на Муса

37 . и Ибрахим, който изпълни [повелята] ­

38 . че никой прегрешил не ще носи греха на друг

39 . и човек ще има само онова, за което се е постарал,

40 . и старанието му ще бъде видяно,

41 . после напълно ще му се въздаде,

42 . и че при твоя Господ е завършекът,

43 . и Той поражда смеха и плача,

44 . и Той съживява и умъртвява,

45 . и Той създава двойките ­ мъжко и женско, -

46 . от капка сперма, когато се изхвърля [в утробата],

47 . и от Него е повторното сътворяване,

48 . и Той дарява богатство и удовлетворение,

49 . и Той е Господът на Сириус,

50 . и Той погуби древните адити,

51 . и самудяните, и не остави никого от тях,

52 . и също ­ народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,

53 . и Той опустоши сринатите [селища на Лут],

54 . и ги покри, каквото ги покри.

55 . Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о, човече]?

56 . Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о, човече]?

57 . Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о, човече]?

58 . Никой освен Аллах не ще го разкрие.

59 . Нима на тази вест се чудите

60 . и се смеете, а не плачете,

61 . и нехайно се забавлявате?

62 . Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и на Него служете!

 

 

 

In this page you can listen Сура Звездата (Ан-Наджм) in English, Сура Звездата (Ан-Наджм) and read and download Сура Звездата (Ан-Наджм) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Звездата (Ан-Наджм) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Звездата (Ан-Наджм) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top