Сура Неизбежното (Ал-Хакка) ( 52 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Неизбежното!

2 . Какво е Неизбежното?

3 . И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

4 . Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5 . Самудяните бяха погубени от Вика.

6 . Самудяните бяха погубени от Вика.

7 . Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

8 . И нима виждаш някой останал от тях?

9 . И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

10 . И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той с мощ ги сграбчи.

11 . Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Ковчег,

12 . за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.

13 . И когато се протръби с Рога първия път,

14 . и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

15 . тогава ще се случи Събитието.

16 . И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

17 . И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.

18 . В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.

19 . И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!

20 . Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

21 . И ще живее в доволство

22 . сред въздигната Градина.

23 . Плодовете є ще са сведени.

24 . Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!

25 . А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга

26 . и да не бях узнал каква е моята равносметка!

27 . О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

28 . Не ме избави моето богатство.

29 . Пропадна моята власт.”

30 . Хванете го и го оковете!

31 . После в Ада го горете!

32 . После в Ада го горете!

33 . "Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu."

34 . И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

35 . затова Днес няма тук за него ближен,

36 . нито храна освен кръв и гной.

37 . Ядат я само грешниците.”

38 . Ала не! Кълна се в това, което съзирате

39 . и в това, което не съзирате,

40 . наистина то е слово на достоен Пратеник,

41 . а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

42 . И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

43 . Низпослание от Господа на световете.

44 . И ако той Ни приписваше някакви слова,

45 . щяхме да го сграбчим с Десницата,

46 . после да му прережем аортата.

47 . И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

48 . То е напомняне за богобоязливите.

49 . И добре знаем, че сред вас има отричащи.

50 . То е скръб за неверниците.

51 . То е достоверната истина.

52 . Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

 

 

 

In this page you can listen Сура Неизбежното (Ал-Хакка) in English, Сура Неизбежното (Ал-Хакка) and read and download Сура Неизбежното (Ал-Хакка) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Неизбежното (Ал-Хакка) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Неизбежното (Ал-Хакка) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top