BG.HARUN-YAHYA.NEThttp://bg.harun-yahya.netbg.harun-yahya.net - Книги - Последно добавениbgCopyright (C) 1994 bg.harun-yahya.net 1BG.HARUN-YAHYA.NEThttp://bg.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Исус (м.н.) Не Е Божий Син, А Божий Пророк Религията, която Исус (м.н.) е донесъл, е „правата вяра, вярата в това, че Бог е един и единствен”. Проповедта на тази свята личност обаче след възнесението му при Бог се отклонила от същността си и на мястото на истинското Християнство възникнала нова вяра, която приема като основа изкривените идеи като „триединство и епитимия”. И тази вяра била представена на хората като „безусловен закон”, който трябва да бъде приеман „без размишляване, задаване на въпроси или проучване”.
Хората обаче вече са започнали да задават въпроси относно тези погрешни вярвания, приети с „мнозинство” на съборите. В миналото хората, които изразявали съмненията си относно вярата в троицата, били изправяни пред инквизиционните съдилища и осъждани на смърт, но вече тези дискусии не се смятат за престъпление. Навсякъде започна да се говори за това как вярата в троицата, за която в продължение на векове не се е говорело, не е била дискутирана, не е включена в Християнските свещени текстове и е добавена в Християнството 3 века след Исус (м.н.).
В настоящата книга, в светлината както на Християнските източници, така и на айятите на Корана, ще покажем как истинското Християнство е правоверна (вяра в единствеността на Бог) религия, която взима за основа единобожието. Нашата цел е да изпълним съобщената от Бог в множество айяти на Корана заповед „повелявай одобряваното и възбранявай порицаваното” и да помогнем на благоразумните Християни да видят истините. Искреното ни желание е всички Християни да осъзнаят тази заблуда и напълно да се откажат от всички вярвания, които не съответстват на единобожието.
]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/4415/Исус-(мн)-Не-Е-Божийhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/4415/Исус-(мн)-Не-Е-БожийSun, 20 May 2007 23:35:45 +0300
Каменната Епоха: Една Историческа Лъжа За да могат да обяснят предполагаемия еволюционен процес, който твърдят, че протича от едноклетъчни до многоклетъчни организми и след това от маймуни до хора, дарвинистите пренаписали човешката история. В резултат на това те измислили въображаеми епохи като „Пещерната епоха” и „Каменната епоха”, за да изобразят начина на живот на предполагаемия „първобитен човек”. Изображенията и диорамите на същества полумаймуни-полухора, които седят в тъмна пещера, облечени в кожи и неумеещи да говорят, обаче всички са измислени. Първобитен човек никога не е съществувал и никога не е имало Каменна ера. Това не са нищо друго освен измамливи изобретения, направени от еволюционистите с помощта на една част от медиите. Човешките същества са си били хора още от деня, в който са се появили на този свят, и са притежавали висока култура още от този ден до днес. Следователно „еволюцията на историята” също никога не се е случвала.
Тази книга разкрива защо понятия като „Каменна ера” са неправилни и представя истината за сътворението с подкрепата на последните научни открития. Човечеството се е появило на този свят не чрез еволюция, а чрез безупречното сътворение на Бог, Всемогъщият и Всезнаещият.
]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/4133/Каменната-Епоха-Една-Историческа-Лъжаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/4133/Каменната-Епоха-Една-Историческа-ЛъжаSat, 27 Jan 2007 17:17:21 +0200
Чудесата На Пророка Мохамед (аллах Да Го Приветства) Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) е свята личност, на която Аллах е низпослал последната Божия книга – Корана и която е дал за пример на хората с възвишеният си морал, богобоязън и близост до Аллах. Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) изпълнил по най-добрия начин голямата отговорност, която му била възложена, призовавал хората по пътя на Аллах и станал пътеводител на всички вярващи. Както е известно Възвишеният Аллах е подкрепил Пророка (Аллах да го приветства) с множество чудеса от Себе си.
Нашата цел в тази книга е да напомним на хората една част от чудесата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), който Аллах е дал за пример на хората с възвишения си морал, с дълбоката си вяра и всяко свое действие и дума. Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) с позволение на Аллах е извършил множество чудеса през живота си. Докато на една част от тези чудеса са станали свидетели само сподвижниците на Пророка (Аллах да го приветства), другата част пък са били видени от повечето от неверниците. Една част от чудесата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) са представени в Корана, а друга част в хадисите на Пророка (Аллах да го приветства) и в разнообразните тълкувания на Ислямските учени. Нашата цел е да покажем на хората чудотворните страни на този свят човек, изпратен като милост за световете, и да ги призовем да усвоят като пътеводител Свещения Коран и сунната на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства).

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3883/Чудесата-На-Пророка-Мохамед-(аллахhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3883/Чудесата-На-Пророка-Мохамед-(аллахThu, 29 Jun 2006 00:36:49 +0300
Последният Период И Махди Последните времена означава ‘последният век'. Според Ислямската литература това е период от време, който е близък до Съдния ден. Айятите от Корана и хадисите показват, че Последните времена са разделени на два периода. Първият период е време, през което всички хора ще имат материални и душевни проблеми. След това, света ще навлезне в един период на спасение, наречен 'Златният век', който се характеризира с огромно изобилие и блаженство, които ще се дължат на преобладаването на истинната религия. С края на Златния век ще настъпи бърз социален крах и хората ще започнат да очакват Съдния ден.

Настоящата книга разглежда Последните времена под светлината на айятите от Корана и хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.). Очевидно е, че въпросните знамения вече са започнали да се изпълняват едно след друго, точно както е разкрито в тези обяснения.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3127/Последният-Период-И-Махдиhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3127/Последният-Период-И-МахдиMon, 30 May 2005 09:14:16 +0300
Знамения За Съдния Ден Едно от нещата, които Бог ни е разкрил в Корана, е, че Вселената е била сътворена и един ден ще достигне до своя край. Вселената, така както хората и всички останали живи същества, ще достигне до своя край. Това предопределено време в Корана е споменато като “Часът”.

Коранът съдържа подробни описания за хода на това събитие. Въпреки че Коранът не ни посочва времето на настъпване на Часът, той описва събитията, които ще се случат непосредствено преди това. В един айят това е разкрито така: “И нима очакват друго освен внезапно за тях да настъпи Часът? Вече се появиха неговите признаци. Но за какво ще им е тяхното напомняне, щом той настъпи за тях?” (Сура Мухаммад: 18) За да можем да разберем знаменията на тази “велика вест” ние трябва да размислим над съответните айяти. В противен случай, както е казано и в айята, нашето размишление няма да ни бъде от полза, когато Съдния ден ненадейно настъпи.

Една част от хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.) са относно знаменията за Часа. В тези хадиси на Пророка Мохамед (с.а.с.) има както предзнаменования за Съдния ден, така и подробни сведения относно предхождащият го период.

Настоящата книга разглежда знаменията за Съдния ден под светлината на айятите от Корана и хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.). И представя, че днес тези знамения са започнали да настъпват. Не трябва да забравяме, че Бог знае истината за всичко. Както за всяко едно друго нещо, така и за края на света, ние знаем само толкова, доколкото Бог ни е разкрил.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3057/Знамения-За-Съдния-Денhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3057/Знамения-За-Съдния-ДенTue, 05 Apr 2005 11:07:13 +0300
Призив За Единство Ние живеем в епоха, в която света може би изпитва най-силна необходимост от мир, приятелство и солидарност. Въпреки незабавната нужда от солидарност и сътрудничество, определени кръгове подтикват към конфлик и то по-специално към конфликт между двете най-големи и основни цивилизации в света. Един от най-добрите начини да предотвратим едно такова бедствие е да засилим диалога и сътрудничеството между тези цивилизации. Това не е трудна задача, защото не съществуват фундаментални различия между Исляма и Западния свят. А напротив, между Ислямската цивилизация и Юдео-Християнската култура, която формира основата на Западната цивилизация, има много общи черти. Следователно, този диалог и съюзничество трябва да бъдат основани на търсенето на справедливост, мир и подкрепа за всички народи от страна на искрените вярващи. Този съюз ще бъде един от основните помощни фактори за постигане на мир през време, когато се очаква Второто пришествие на Пророка Исус (мир нему).

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3032/Призив-За-Единствоhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/3032/Призив-За-ЕдинствоTue, 08 Mar 2005 11:00:22 +0200
Знамения За Второто Пришествие На Исус (м.н.) Коранът и свързаните с него хадиси ни съобщават, че Исус (мир нему) ще се завърне отново на Земята през Последния период - времето преди Съдния ден. Освен това знаменията за това събитие, така както са разкрити в Новия Завет, съответстват на тези, споменати в хадисите. Второто пришествие на Исус (м.н.), едно вярване, прието както от Християни, така и от Мюсюлмани, ще сложи край на цялата широко разпространена жестокост и несправедливост по света и ще го превърне в едно място на мир, изобилие и справедливост.

Тази книга разглежда знаменията относно Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.) според Ислямските източници и това как знаменията, които те ни съобщават, настъпват едно след друго. Хората, които стават свидетели на тези знамения, с Божие позволение, биха могли да се надяват, че това пришествие е близко.

Светът също се подготвя социологически за едно такова велико събитие. Поредицата от събития, през които човечеството е преминало през последните две столетия както подсъзнателно, така и публично, повишава очакването за спасител у хората по цял свят. Хората все повече и повече виждат, че материалистическите идеологии и начин на живот не могат да спасят човечеството, а по-скоро го доближават до една катастрофа и суета. Тази ситуация е станала причина много хора да се обърнат към религиозния морал. Не е съвпадение, че тази социологическа инфраструктура е установена по време, когато знаменията за Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.) настъпват едно подир друго.

С Божие позволение, завръщането на Исус (м.н.) ще допринесе религиозният морал да стане преобладаващ из целия свят и всички искрени вярващи да се сдобият със сигурност. Наред с всички останали вярващи ние се надяваме Господ да ни почете, като ни позволи да посрещнем неговия свят гост и да ни даде възможност да се подготвим за това по най-добрия начин.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2996/Знамения-За-Второто-Пришествие-Наhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2996/Знамения-За-Второто-Пришествие-НаMon, 07 Feb 2005 13:15:44 +0200
Погубените Народи Много общества, въстанали срещу волята на Господа и отнесли се вражески към изпратените от Него Пророци, били напълно заличени от лицето на земята. Всички те били погубени – някои с избухване на вулкан, други с пагубен потоп, а трети с пясъчна буря.... Тези общества, според казаното в Корана, трябва да ни бъдат за урок. “Погубените Народи” разглежда тези поучителни наказания, опирайки се на айяти от Корана и археологически открития.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2872/Погубените-Народиhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2872/Погубените-НародиWed, 06 Oct 2004 01:37:30 +0300
Свещения Коран]]>http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2830/Свещения-Коранhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2830/Свещения-КоранFri, 10 Sep 2004 17:16:04 +0300Другото Наименование На Въображението: Материя Това, което е описано в тази книга, е важна истина, която е изненадала много хора и е променила възгледа им за живота. Тази истина може да бъде обобщена така: "Всички събития и предмети, с които се сблъскваме в реалния живот - сгради, хора, градове, коли, местности - всъщност всичко, което виждаме, държим, докосваме, помирисваме, вкусваме и чуваме, възниква като образи и усещания в нашия мозък".
Ние сме научени да мислим, че тези образи и усещания са предизвикани от един триизмерен свят, който е извън мозъка ни, където съществуват материални неща. В действителност обаче ние никога не виждаме реално съществуваща материя и никога не докосваме реални предмети. С други думи, всеки материален обект, който вярваме, че съществува в нашия живот, всъщност е само един създаден в мозъка ни образ.
Това не е философска спекулация. Това е доказан от съвременната наука емпиричен факт. Днес всеки учен, който е специалист по медицина, биология, неврология или която и да било друга област, занимаваща се с мозъчни изследвания, когато бъде запитан как и къде виждаме света, ще ни отговори, че виждаме целия свят в разположения в мозъка ни визуален център.
Този факт е научно доказан през двадесети век и въпреки че може да изглежда изненадващо, той неизбежно съдържа в себе си отговорите на два въпроса: "Ако нашият живот представлява образи, създадени в мозъка ни, то кой е този, който създава тези образи? Също така кой е този, който вижда тези образи в мозъка ни, без да има очи, който изпитва удоволствие, вълнува се и се радва?". В настоящата книга ще откриете отговорите на тези два важни въпроса.
]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2778/Другото-Наименование-На-Въображението-Материяhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2778/Другото-Наименование-На-Въображението-МатерияThu, 05 Aug 2004 17:03:10 +0300
Чудесата на КоранаПреди четиринадесет века Бог низпослава Корана като книга, която да напътва хората. И призовава цялото човечество да сe придържа към тази книга, за да получи спасение. От деня на нейното низпославане до деня на равносметката тази божествена книга ще остане единственият пътеводител за човечеството.
Уникалният стил на Корана и възвишената мъдрост, която съдържа, са ясно доказателство за това, че той е Божие слово. В допълнение, Коранът съдържа множество чудотворни особености, които доказват, че той е низпослан от Бог. Една от тези особености е фактът, че голяма част от научните истини, които сме успели да разкрием единствено чрез технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години.
Разбира се, Коранът не е научна книга. Доста научни факти, които са изразени по един изключително кратък и задълбочен начин в неговите айяти, можаха да бъдат открити само чрез технологията на 20ти век. Тези факти не са били известни в периода на низпославането на Корана и това е още едно доказателство, че Коранът е Божие слово.
В книгата, която държите, освен научните чудеса на Корана са представени и някои сведения относно минали и бъдещи събития, математическото чудо, които съдържа Корана и съвършенството му от литературна гледна точка.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2170/Чудесата-на-Коранаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/2170/Чудесата-на-КоранаThu, 19 Feb 2004 14:28:05 +0200
Помислихте Ли За Истината? Най-сериозната грешка, която човек допуска, е да не размишлява. Не е възможно да открие истината, ако не помисли върху основни въпроси като “Как съм се появил?”, “Кой е моят създател?”, “Накъде отивам?”. Ако откаже да направи това, той ще се задуши в порочния кръг и алчността на ежедневието.
“Помислихте ли за истината?” призовава хората да размишляват по тези основни въпроси и да разберат истинския смисъл на живота.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/1055/Помислихте-Ли-За-Истинатаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/1055/Помислихте-Ли-За-ИстинатаSat, 15 Nov 2003 15:06:59 +0200
Исус Ще Се Върне Исус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път.
Но Исус (м.н.) притежава някои характеристики, по които се различава от останалите пророци и най-важната между тях е, че понастоящем той не е мъртъв, а се е възнесъл при Бог и отново ще се върне на земята.
Обратно на това, което много хора смятат, Исус (мир нему) не е бил разпънат на кръст и не е бил убит, нито пък е умрял по каквато и да била друга причина. В Корана много ясно е съобщено, че не са го разпънали и не са го убили, а Бог го е въздигнал при Себе си.
В Корана са дадени такава сведения за него, на които никой човек още не е станал свидетел, но засвидетелстването на които ще бъде възможно, когато Исус (м.н.) отново дойде на земята.
В тази книга, в светлината на айятите от Корана, ще разгледаме доказателствата за това, че Исус Христос (м.н.) не е умрял, че е въздигнат при Бог и че през последния период отново ще дойде на земята.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/1050/Исус-Ще-Се-Върнеhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/1050/Исус-Ще-Се-ВърнеSat, 15 Nov 2003 15:06:59 +0200
Еволюционната ИзмамаЗа някои хора еволюционната теория или дарвинизма имат единствено научно значение, с привидно никакво пряко участие във всекидневния им живот. Това, разбира се, е едно общо недоразумение. Еволюционната теория далеч не е само тема в сферата на биологията, тя формира основата на една измамлива философия, която е повлияла на огромен брой хора: Материализъм.
Материалистическата философия, която приема съществуването единствено на материята и предполага, че човека е “една материална маса”, отстоява позицията, че той не е нищо повече от едно животно, “противоречи” на единственото правило за неговото съществувание. Въпреки че е пропагандирана като съвременна философия, основаваща се на науката, в действителност материализма е една древна догма без никаква научна основа. Възникнала в древна Гърция, догмата била преоткрита от живялите през 18ти век философи атеисти. По-късно, през 19ти век, тя била внедрена в някои научни дисциплини от мислители като Карл Маркс, Чарлс Дарвин и Сигмънд Фроид.
Във всяка идеология, която възприема различията между хората като “причина за конфликт”, могат да бъдат открити следите на тази философия, която трябва да даде доста отговори що се отнася до предизвиканите през последните два века бедствия от човека.
Еволюционната теория, или с други думи казано дарвинизма, идва точно навреме като завършва пъзела. Тя измисля мита, че материализма е научна идея. Ето защо Карл Маркс, основателят на комунизма и диалектическия материализъм, пише, че дарвинизма “съдържа основите на реалната история” на неговите възгледи.
Тези основи обаче изгниват. Съвременните научни открития разкриват отново и отново, че всеобщото вярване, свързващо дарвинизма с науката, е погрешно. Научни доказателства отхвърлят изцяло дарвинизма и разкриват, че началото на нашето съществувание не е еволюцията, а интелектуален дизайн, т.е. сътворение. Бог е сътворил вселената, всички живи същества и човека.
Тази книга е написана, за да съобщи този факт на хората. От първото публикуване на книгата, първоначално в Турция и след това в много други страни, тя е прочетена и оценена високо от милиони хора. Освен на турски език, книгата е издадена и на езици като английски, италиански, испански, малайски, арабски, албански, босненски, индонезийски и руски. (Безплатен достъп до текста на книгата на всички езици може да се получи на адрес: www.evolutsionataizmama. com)
Надяваме се “Еволюционната измама” да продължи още дълго време своя принос за отхвърлянето на материалистическата-дарвинистка догма, която заблуждава хората още от 19ти век. Книгата ще припомня на хората съдбоносните факти от нашия живот, като например как сме се появили на този свят и какви са ни задълженията към нашия Творец.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/643/Еволюционната-Измамаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Книги/643/Еволюционната-ИзмамаSat, 15 Nov 2003 15:06:59 +0200